Dansk Arbejdsgiverforening har den 29. juni 2016 svaret Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i sagen om

Høringssvar om Europa-Kommissionens udspil til ny dagsorden for færdigheder i Europa

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

Høringssvar om Europa-Kommissionens udspil til ny dagsorden for færdigheder i Europa

Europa-Kommissionen offentliggjorde fredag den 10. juni 2016 sit udspil vedrørende en Ny Dagsorden for Færdigheder i Europa.

DA finder det positivt, at Kommissionen med udspillet sætter fokus på det vigtige samspil mellem kvalifikationer og færdigheder på den ene side, og indsatsen for at fastholde arbejdspladser, vækst og konkurrenceevne på den anden side. DA bakker fuldt op bag denne del af dagsordenen.

Det er dog DA’s vurdering, at det ikke vil være muligt at øge beskæftigelsen mærkbart for denne gruppe af borgere alene med dette udspil. Skal denne gruppe af borgere i større udstrækning ud på arbejdsmarkedet, er der først og fremmest brug for nationale reformer, der kan understøtte mere mobile, åbne og dynamiske arbejdsmarkeder, herunder reformer af uddannelsessystemer.

Det er glædeligt, at kommissionen anerkender betydningen af arbejdsmarkedets parter i arbejdet med kvalifikationer og færdigheder. Det er afgørende, at arbejdsmarkedets parter bliver involveret i den nationale implementering, hvilket i dag sker i meget varierende grad på tværs af EU. Det skal sikres, at der bliver taget højde for den viden, som parterne har om, hvad der bedst skaber beskæftigelse.

Konkret foreslår Europa-Kommissionen, at landene etablerer en færdighedsgaranti. DA kan ikke-støtte denne garanti i den foreliggende form. DA finder, at målgruppen for garantien er for firkantet defineret som de personer, der ikke har opnået en uddannelse på mindst EQF-niveau 4, og som ikke er omfattet af EU’s ungdomsgaranti. Derved fjernes fokus fra, om målgruppen har relevante erhvervskompetencer, der kan bringes i spil på arbejdsmarkedet – hen til et fokus på, om disse kvalifikationer kan placeres på et givet niveau.

Endelig kunne udspillet have et stærkere fokus på, at der vil være forskelle på, hvilke behov virk-somhederne har i forhold til nye og nuværende medarbejderes færdigheder. Er det f.eks. lige relevant for alle typer virksomheder, at medarbejderne har gode læsefærdigheder, talforståelse og it-kundskaber? Det vil givet variere fra virksomhed til virksomhed og mellem brancherne, hvilke færdigheder der er størst behov for.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
1. juli 2016