Dansk Arbejdsgiverforening har den 9. maj 2016 svaret Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sagen om

Svar på høring om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering (STAR) har den 11. april 2016 sendt et udkast til ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats til skriftlig høring i BER.

Der foreslås følgende ændringer:

I forbindelse med digitalisering af behandlingen af tilbud om ansættelser med virksomhedsrettede tilbud fastsættes der regler om, at:

  • kommunerne skal behandle ansøgninger, som arbejdsgivere indgiver via VITAS
  • kommunen via VITAS kan meddele arbejdsgiveren resultatet af sin behandling
  • der kan anvendes andre login-løsninger end NemId erhverv

Arbejdsgiversiden i BER (DA og Lederne) har følgende bemærkninger:

Arbejdsgiversiden finder, at det er et fremskridt, at ansøgninger fra virksomheder om løntilskud og virksomhedspraktik kan behandles digitalt via det såkaldte VITAS-system.

Arbejdsgiversiden skal samtidig anbefale, at STAR går videre og så hurtigt som muligt får udviklet en fuld digital administration, der kan sikre, at alle oplysninger til brug for afgørelser om merbeskæftigelses- og rimelighedskrav kan tilvejebringes på baggrund af allerede indberettede oplysninger fra virksomhederne til Indkomstregisteret.

Arbejdsgiversiden finder det ligeledes påkrævet, at der sikres en fuldstændig dataudveksling imellem VITAS og Nemrefusion, således at virksomheder kun skal indtaste oplysninger om virksomhedens stamoplysninger og det enkelte løntilskuds/virksomhedspraktikforløb en gang.

Det fremgår af udkastets § 143a, at kommunen har pligt til at behandle arbejdsgivernes ansøgninger om oprettelse af ansættelse med løntilskud, virksomhedspraktik og voksenlærlingepladser, der indgives via den digitale selvbetjeningsløsning.

Efter arbejdsgiversidens vurdering mangler der en bestemmelse, der angiver, hvornår jobcentret senest skal have behandlet virksomhedens ansøgning, f.eks. inden for 1 uge. Det er ligeledes uklart i § 143a at anvende betegnelsen ”voksenlærlingepladser”, fordi VITAS ikke er tiltænkt administration i forbindelse med selve uddannelsesaftalen, men alene tilkendelse af løntilskud i forbindelse med en godkendt erhvervsuddannelse for voksne. Arbejdsgiversiden vil derfor anbefale, at der anvendes betegnelsen ”løntilskud i forbindelse med erhvervsuddannelse for voksne”.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
10. maj 2016