Dansk Arbejdsgiverforening har den 7. oktober 2016 svaret Arbejdstilsynet i sagen om

Høringssvar om Arbejdstilsynets udkast til ændring af leverandørbekendtgørelsen

DA-fællesskabet ser positivt på, at der bliver udviklet et fuldt elektronisk anmeldesystem, der gør det muligt for anmeldere med det samme at få tildelt et PR-nummer til de anmeldte produkter.

DA-fællesskabet finder imidlertid, at det danske produktregister selv med de påtænkte ændringer pålægger virksomhederne unødige administrative byrder, der ikke står mål med myndighedernes meget begrænsede anvendelse af de registrerede oplysninger. DA-fællesskabet finder derfor, at produktregisteret bør indrettes til alene at opfylde kravene efter CLP-forordningens artikel 45.

DA har følgende bemærkninger til de enkelte bestemmelser:

Bilag 1, punkt 7.2.

Tilføjelsen om, at det skal angives, om anmeldte produkter indeholder teknisk fremstillede nanomaterialer nødvendiggør en nøjere afgræsning. DA-fællesskabet peger på, at det bør ske i form af en AT-vejledning, med inddragelse af arbejdsmarkedets parter i regi af Arbejdsmiljørådet.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Skovgaard Lauritsen
33 38 93 91
jsl@da.dk
Publiceret:
11. oktober 2016