Dansk Arbejdsgiverforening har den 26. oktober 2016 svaret Forsvarsministeriet i sagen om

Høringssvar om udkast til forslag til lov om jobordning for veteraner

Forsvarsministeriet har den 5. oktober 2016 sendt forslag til Lov om jobordning for veteraner, der skal træde i kraft 1. januar 2017.

DA har følgende bemærkninger til lovforslaget:

DA noterer sig, at formålet med lovforslaget er at styrke muligheden for beskæftigelse for veteraner med psykiske eller fysiske skader pådraget i forbindelse med udsendelse.

DA mener, at en beskæftigelsesordning målrettet veteraner skal tage udgangspunkt i den eksisterende beskæftigelsesindsats, og at myndighederne ved tilrettelæggelse af indsatsen skal bruge viden om, hvad der skal til for, at mennesker med psykiske eller fysiske helbredsproblemer kan få tilknytning til arbejdsmarkedet.

DA finder endvidere, at det er en forudsætning, at en jobordning for veteraner ikke påfører virksomhederne administrative byrder. Ordningen skal bruge redskaber og opgørelsesmetoder m.v., som indgår i øvrige beskæftigelsesordninger, og som virksomheder og myndigheder har erfaring med. Det vil sikre, at ordningen ikke opleves som bureaukratisk af virksomhederne.

Bemærkning vedrørende § 1, stk. 3. Af § 1, stk. 3 fremgår, at arbejdsgivere kan anmode om bekræftelse hos Veterancenteret på, at en veteran er omfattet af stk. 2.

DA foreslår i stedet, at en veteran anmoder Veterancentret om en dokumentation for, at den pågældende er omfattet af ordningen. Dokumentationen, der kan fremvises for arbejdsgiveren i en ansættelsessituation, bør fremgå af et officielt veteranbevis udviklet af Veterancentret. Derved effektiviseres den administrative

sagsbehandling, idet arbejdsgiveren ikke efterfølgende skal kontakte Veterancentret og anmode om en bekræftelse på, at en jobansøger er omfattet af en jobordning for veteraner. Lignende dokumentation har været anvendt i forbindelse med jobpræmie ved akutjob, hvor ledige, der søger akutjob, ved ansøgningen skal dokumentere over for arbejdsgiveren, at pågældende er i målgruppen.

DA foreslår, at det af § 1, stk. 3 fremgår, at: ”Veteraner, der søger job, som kan udløse jobpræmie efter § 3, skal ved ansøgningen dokumentere over for

arbejdsgiveren, at pågældende er omfattet af stk. 2. Veterancentret kan efter anmodning fra en veteran udstede dokumentation på, at den pågældende er i

målgruppen for en jobpræmie efter § 3, såfremt veterancentret vurderer, at den pågældende opfylder de i stk. 2 fastlagte betingelser”.

Bemærkning vedrørende § 4, stk. 3. Af § 4, stk. 3 fremgår, at ”Arbejdsgiverens ansøgning skal vedlægges bekræftelse efter § 1, stk. 3, og dokumentation for ansættelsens varighed, omfang og påbegyndelsestidspunkt samt for, at ansættelsesforholdet ikke har været afbrudt”.

DA er enig i, at Arbejdsgivere ved ansøgning op jobpræmie skal fremlægge dokumentation vedrørende ansættelsesforholdet. DA mener, at ansættelseskontrakten vil udgøre et tilstrækkeligt dokumentationsgrundlag, suppleret med

Veterancentrets opslag i eIndkomst og DREAM registret, hvilket eksempelvis er den dokumentation, der ligger til grund for anmodning om virksomhedsbonus efter integrationsloven. Dette vil sikre en smidig administration af ordningen og ikke påføre virksomhederne væsentlige administrative byrder.

Øvrige bemærkninger. Under punkt 3.2.2 i bemærkninger til lovforslaget fremgår, at der foreslås indført en præmieringsordning for arbejdsgivere, der ansætter veteraner omfattet af målgruppen i midlertidige eller i permanente job.
DA mener ikke, at det er relevant at medtage formuleringen ”midlertidige eller i permanente”, idet sondringen er uklar og ikke afgørende for, at en virksomhed opfylder krav, der udløser en jobpræmie.

DA noterer sig, at det er en betingelse for udbetaling af en jobpræmie til arbejdsgivere, at ansættelsesforholdet med en varighed på mindst 26 uger og en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 15 timer om ugen ikke har været afbrudt og har ingen bemærkninger hertil.

KONTAKT
Chefkonsulent
Maria Bille Høeg
33 38 94 18
mbi@da.dk
Publiceret:
26. oktober 2016