Dansk Arbejdsgiverforening har den 24. november 2016 svaret Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sagen om

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge (udmøntning af hjemmel i L 4 om ændring af barselsloven)

DA har modtaget udkast til ny bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge samt bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. til bemærkninger.

DA har noteret sig, at der fastsættes regler om beregning af sygedagpenge og barselsdagpenge i henholdsvis bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. samt bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge. DA har ikke bemærkninger hertil.

Med hensyn til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge, jf. § 15, bemærker DA, at DA som anført i høringssvaret over lovudkastet, at lovændringen generelt set er til ulempe for arbejdsgiverne. Arbejdsgiverne har hidtil kunnet holde sig til, at anmodning om refusion af barselsdagpenge kunne ske til Udbetaling Danmark senest otte uger efter en fraværsperiodes udløb, uanset at fraværet tillige var anmeldt til Udbetaling Danmark inden for fristen på fem uger efter første fraværsdag.

DA noterer sig, at der med bekendtgørelsens § 15, stk. 3, synes at blive taget højde for DA’s bekymringer med hensyn til fejl i forbindelse med en anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær, f.eks. til en kommune, således at arbejdsgiveren i disse situationer ikke mister retten til refusion.

DA har ikke yderligere bemærkninger til de to bekendtgørelsesudkast.

KONTAKT
Chefkonsulent
Trine Birgitte Hougaard
33 38 92 05
tbh@da.dk
Publiceret:
24. november 2016