Dansk Arbejdsgiverforening har den 6. december 2016 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om

en europæisk søjle for sociale rettigheder

Høringssvaret i pdf-format

Resumé

DA arbejder for et stærkt europæisk samarbejde, der understøtter vækstskabende reformer i Europa. Europa-Kommissionens forslag til en europæisk søjle for sociale rettigheder vil ifølge DA’s analyser ikke understøtte vækstskabelsen. Tværtimod vil forslaget kunne danne baggrund for yderligere tung regulering og dermed virke bremsende for jobskabelse og virksomhedernes konkurrencevilkår.

DA vurderer desuden, at Europa-Kommissionens forslag griber direkte ind i kernetemaerne i den danske model, som f.eks. arbejdsmarkedspensioner. DA finder ikke, at forslaget respekterer de grænser for EU’s kompetence, som der er aftalt i EU-traktaterne. DA ser desuden forslaget som en reference- og fortolkningsramme for nye europæiske reguleringstiltag.

DA er tilfredshed med, at den danske regering har sat som generelle betingelser for at støtte en evt. søjle for sociale rettigheder, at den respekterer nærhedsprincippet, national kompetence og den danske model.

Europa-Kommissionens forslag til en søjle for sociale rettigheder er løsrevet fra økonomiske fremskridt. DA opfordrer Regeringen til at sikre, at eventuelle sociale tiltag kobles med udviklingen af det økonomiske samarbejde, herunder en styrkelse af Europas globale konkurrenceevne.

DA opfordrer til, at den danske regering arbejder for at vende rettighedsstilgangen i søjlen til en europæisk politik for reformer og vækst tæt knyttet til det økonomiske samarbejde. EU bør udvikle benchmarks, som kan måle medlemslandene succes med at gennemføre strukturreformer.

DA opfordre også til en relancering af flexicurity-principperne fra 2007, som rettesnor for hvordan medlemslandene kan indrette deres arbejdsmarkeder.

DA kan ikke anbefale den danske regering at tilslutte sig forslaget i sin nuværende form. DA ser forslaget som et skridt mod en social union.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
5. januar 2017