Dansk Arbejdsgiverforening har den 13. januar svaret Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sagen om

Høringssvar om midlertidig jobpræmie til langtidsledige

DA har igennem Ydelsesudvalget den 23. december 2016 modtaget en høring om et forslag til lov om midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

DA har i den anledning følgende bemærkninger til lovudkastet:

DA støtter lovforslagets intention om at tage politiske initiativer, der øger de økonomiske incitamenter for ledige til at opnå ordinær beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

I forhold til det konkrete initiativ med at foreslå en jobpræmie, finder DA det afgørende, at der er tale om en engangsforanstaltning. Andre ledige end de, som er i målgruppen for det konkrete initiativ, må ikke forvente, at regeringen på et senere tidspunkt vil tage endnu et tilsvarende initiativ.

Hvis ikke sådanne forventninger meget tydeligt tilsidesættes, risikerer forslaget at have den modsatte effekt af det ønskede, idet ledige vil nedsætte deres bestræbelser på at finde job i håb om at komme i betragtning til fremadrettet at opnå en jobpræmie.

DA har noteret sig og kan støtte, at lovforslaget fastsætter en målgruppe, som er defineret på en måde, så det ikke er muligt for ledige at kvalificere sig til at blive omfattet af lovforslagets initiativ.

DA finder samtidig, at der skal være opmærksomhed på, at selv om lovforslaget først kommer til at gælde indkomster, der er indberettet i indkomstregisteret fra april måned 2017, så bør ledige i målgruppen opfordres til at påbegynde job straks, idet den beskæftigelse, som ligger efter den 1. april, tæller med til opnåelse af den foreslåede jobpræmie.

Tekniske bemærkninger

Det foreslås bl.a. i § 1, stk. 1, nr. 6, at ansættelse med løntilskud efter kapitel 12 tæller med til at opfylde anciennitetskravet for at være i målgruppen for en jobpræmie. DA er enig i, at støttet beskæftigelse skal tælle med som ledighed, men finder også, at støttet beskæftigelse for ledige, hvor der udbetales jobrotationsydelse efter kapitel 18 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, bør medregnes.

DA støtter, jf. lovforslagets § 8, stk. 4 om, at støttet beskæftigelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om seniorjob ikke kan medgå til at udløse en jobpræmie.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
13. januar 2017