Dansk Arbejdsgiverforening har den 6. februar 2017 svaret Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sagen om

Høringssvar om bekendtgørelser vedrørende trepartsaftalen

STAR har den 24. januar 2017 sendt et udkast til følgende bekendtgørelser til skriftlig høring i Beskæftigelsesrådet:

  • Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige.
  • Ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet.
  • Bekendtgørelse om fleksjob.

Arbejdsgiversiden i BER (DA og Lederne) har følgende bemærkninger til forslag til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige:

Arbejdsgiversiden har noteret sig, at kravet til fysisk tilstedeværelse i forbindelse med fjernundervisning også i relation til lediges deltagelse i kurser foreslås nedsat fra 50 pct. til 25 pct. af undervisningstiden, jf. trepartsaftalens element om at skabe bedre mulighed for at modtage VEU-godtgørelse i forbindelse med digital undervisning.

Dette kan arbejdsgiversiden tilslutte sig, men det bør dog overvåges, at ledige ikke systematisk vælger kurser med fjernundervisning for at undgå fremmøde.

Arbejdsgiversiden forstår, at forslaget i § 4, stk. 2 om, at det er tilstrækkelig dokumentation for et planlagt forløb i opsigelsesperioden, at der er indgået en aftale med en faglig organisation, et jobcenter eller en arbejdsløshedskasse alene tager sigte på at fastslå, at der inden ledighedens indtræden foreligger en samlet plan for et forløb med uddannelse på op til 6 uger.

Efter arbejdsgiversidens vurdering bør det samtidig slås fast, at den del af et forløb, der påbegyndes i opsigelsesperioden, forudsætter en aftale med arbejdsgiveren. For at undgå misforståelser i forhold til en aftale med arbejdsgiveren bør ordvalget ”er aftalt i opsigelsesperioden” efter arbejdsgiversidens vurdering ændres til ”er planlagt i opsigelsesperioden”.

I forslaget til § 13 og § 14 bør ”under uddannelsen” vel slettes eller erstattes med ”uddannelsesforløb”.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
7. februar 2017