Dansk Arbejdsgiverforening har den 25. januar 2017 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om

Høringssvar om bekendtgørelse om Arbejdstilsynets undersøgelse af udenlandske virksomheders reelle etablering og bekendtgørelse om administrativt samarbejde om håndhævelse af udstationeringsreglerne

DA har modtaget udkast til bekendtgørelser om henholdsvis Arbejdstilsynets undersøgelse af udenlandske virksomheders reelle etablering og om administrativt samarbejde i høring.

I forhold til bekendtgørelsen om Arbejdstilsynets kontrol med reel etablering finder DA, at det er positivt, at § 2, stk. 3 specifikt henviser til, at tilsynet skal være risikobaseret, således som det også fremgår af artikel 10 i håndhævelsesdirektivet. Derudover finder DA det positivt, at de faktuelle elementer, der kan indgå i myndighedernes samlede vurdering, lægger sig tæt op ad håndhævelses- direktivets artikel 4.

I relation til § 3 bemærker DA, at der er behov for, at det tydeliggøres, at op-lysninger alene kan indhentes til brug for den konkrete fagretlige sag, jf. § 3, stk. 1.

I forhold til § 3, stk. 3, bør det efter DA’s opfattelse ligeledes tydeliggøres, at undersøgelse af en udenlandsk virksomhed, der ikke er anmeldt i RUT, og som indledes på foranledning af en faglig organisation, forudsætter, at der er indgået en kollektiv overens-komst med virksomheden. DA finder i øvrigt henvisningen til § 2, stk. 1 uklar i denne sammenhæng.

DA har ikke bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse om administrativt samarbejde om håndhævelse af udstationeringsreglerne.

KONTAKT
Chefkonsulent
Trine Birgitte Hougaard
33 38 92 05
tbh@da.dk
Publiceret:
25. januar 2017