Dansk Arbejdsgiverforening har den 25. januar 2017 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

Høringssvar om udkast til forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Undervisningsministeriet har sendt ovennævnte lovforslag i høring. Dansk Arbejdsgiverforening (DA) takker for at have modtaget høringen. DA’s bemærkninger til lovforslaget er anført nedenfor.

Regeringen vil med indførelse af investeringsrammer på selvejeområdet sikre en bedre styring af de offentlige investeringer fremadrettet, så der ikke planlægges og igangsættes flere infrastrukturprojekter, bygninger og anlæg, end der er råd til. Det skal sikre, at investeringer i den statslige selvejesektor, som ligger udover det forudsatte, medfører, at andre offentlige investeringer, herunder f.eks. på transportområdet, skal reduceres.

DA anerkender, at det af hensyn til de samlede statsfinanser og EU’s og OECD’s krav til styring af disse skal være muligt at regulere uddannelsesinstitutionernes investeringer.

DA er optaget af, at vi får flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, fordi vi i fremtiden vil komme til at mangle faglærte. En forudsætning for flere elever på erhvervsskolerne er imidlertid, at skolerne har mulighed for at udvide kapaciteten og tilbyde tidssvarende undervisningsudstyr. DA kan derfor være bekymret for, at en begrænset investeringsramme vil påvirke skolernes mulighed for at investere i tilstrækkeligt og tidssvarende undervisningsudstyr, der matcher de standarder, som eleverne møder på virksomhederne.

DA vil samtidig påpege, at indførelsen af investeringsrammen bør ske under behørig respekt for skolernes selvstyre, herunder bestyrelsernes mulighed for en langsigtet planlægning af investeringer. Det fremgår ikke af lovforslaget, hvordan hjemlen tænkes udmøntet, men det bør sikres, at indberetningerne til Undervisningsministeriet minimeres, og at der i øvrigt ikke etableres unødige bureaukratiske procedurer i forbindelse med reguleringen af uddannelsesinstitutionernes investeringsramme.

Såfremt DA’s bemærkninger giver anledning til spørgsmål, bidrager DA naturligvis gerne med en uddybning.

KONTAKT
Chefkonsulent
Karina Beg Poulsen
33 38 92 41
kbp@da.dk
Publiceret:
25. januar 2017