Dansk Arbejdsgiverforening har den 17. januar 2017 svaret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i sagen om

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om udbetaling af statslig fordelsbonus og praktikbonus til arbejdsgivere

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har sendt ovennævnte bekendtgørelse i høring. Dansk Arbejdsgiverforening (DA) takker for at have modtaget høringen. DA’s bemærkninger til bekendtgørelsen er anført nedenfor.

Generelle bemærkninger

Bekendtgørelsen er en del af udmøntningen af trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele landet og om flere praktikpladser, som blev indgået i august 2016.

DA er positive over for, at det lykkedes at indgå en trepartsaftale. Aftalen er et væsentligt skridt i forhold til at undgå mangel på faglærte medarbejdere i de kommende år. DA mener dog, at der fortsat er behov for yderligere tiltag for at styrke tilgangen af elever til erhvervsuddannelserne, f.eks. i form af yderligere tiltag i udskolingen, justeringer af EUV m.v.

Som DA også anførte i høringssvaret til lovforslaget, havde DA gerne set en model, hvor bonus blev anvendt målrettet til at generere mere uddannelsesaktivitet på områder, hvor der er behov for mere faglært arbejdskraft. Bonusordninger skulle dermed alene være forbeholdt mangeluddannelser.

Konkrete bemærkninger til bekendtgørelsen

DA bemærker, at det fremgår, at arbejdsgiverne vil have mulighed for at gøre indsigelse mod de oplysninger, som danner grundlag for beregningen af fordelsbonus og praktikbonus, og at arbejdsgiverne får en administrativ byrde i forbindelse hermed.

Det er naturligvis afgørende, at arbejdsgiverne har mulighed for at gøre indsigelse. DA vil dog samtidig gerne understrege, at der bør udvikles en enkel og ubureaukratisk model for at gøre indsigelse mod de oplysninger, der ligger til grund for beregningen.

DA vil i denne forbindelse også påpege, at ministeriet hurtigst muligt bør sikre, at virksomhederne informeres om de muligheder, der er for at få fordelsbonus og praktikbonus i 2017.

Såfremt DA’s bemærkninger giver anledning til spørgsmål, bidrager DA naturligvis gerne med en uddybning.

KONTAKT
Chefkonsulent
Karina Beg Poulsen
33 38 92 41
kbp@da.dk
Publiceret:
17. januar 2017