Dansk Arbejdsgiverforening har den 21. februar 2017 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

Høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om AUB, lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen og forskellige andre love (praktikpladsafhængigt bidrag til AUB m.v.)

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

Lovforslaget er en del af udmøntningen af ”Trepartsaftale om tilstrækkeligt og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og flere praktikpladser”, der blev indgået i august 2016. DA skønner, at Danmark alt andet lige vil mangle ca. 60.000 faglærte i 2025. Trepartsaftalen er derfor et væsentligt instrument i forhold til at undgå mangel på faglærte medarbejdere i de kommende år.

DA mener dog ikke, at trepartsaftalen kan stå alene og finder, at der er behov for yderligere tiltag med henblik på at få flere elever til at vælge en relevant erhvervsuddannelse, herunder en styrkelse af udskolingen i folkeskolen, bl.a. via fag og projekter på erhvervsskoler og virksomheder, og at den obligatoriske erhvervspraktik i 8.-9. klasse genindføres. Derudover havde DA gerne set, at trepartsaftalens bonus var yderligere styrket.

DA finder det i øvrigt problematisk, at virksomhederne først i foråret i det pågældende år modtager et brev med oplysninger om deres praktikpladsregn-skab. Af hensyn til virksomhedernes muligheder for at reagere på udsigten til evt. merbidrag bør det tilstræbes, at den relevante information tilgår virksomhederne så tidligt som muligt.

DA vil også påpege, at der med trepartsaftalen fortsat udestår en problemstilling om den samlede opkrævning af AUB. Der er i den forbindelse et helt afgørende behov for, at VEU-bidraget bringes i tråd med de reelle udgifter. Derfor ser DA også frem til de videre drøftelser om AUB-konstruktionen og VEU-opsparingen og imødeser, at der findes en løsning, så den betydelige VEU-opsparing bliver ført tilbage til virksomhederne.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Chefkonsulent
Karina Beg Poulsen
33 38 92 41
kbp@da.dk
Publiceret:
21. februar 2017