Dansk Arbejdsgiverforening har den 12. marts 2013 svaret Beskæftigelsesrådets sekretariat i sagen om

Svar på høring om etablering af yderligere forsøgsmuligheder for frikommunerne

Økonomi- og indenrigsministeriet har den 12. februar 2013 udsendt et udkast til lov om ændring af lov om frikommune (etablering af yderligere forsøgsmuligheder for frikommunerne) til skriftlig høring i Beskæftigelsesrådet.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har følgende bemærkninger til de områder, der vedrører beskæftigelsesindsatsen og betingelser for at opnå offentlige forsørgerydelser:

DA er stor tilhænger af, at der løbende sker udvikling af beskæftigelsesindsatsen med det formål at øge effektiviteten og bidrage til en arbejdsstyrke, der både er større og som matcher de krav til kompetencer, som virksomhederne efterspørger.

Dette formål opfyldes efter DA’s opfattelse ikke med lovforslaget.

Det foreslås, at der åbnes for, at dagpenge- og efterlønsmodtagere kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde for offentlige virksomheder i kommunalt regi. DA kan ikke tilslutte sig et sådant forslag. Det er ikke et formål med dagpengesystemet at understøtte forsøg og aktiviteter, der ”kan have en positiv, afledet effekt på frikommunernes service over for borgerne”.

Det foreslås endvidere, at kommuner skal kunne fravige bestemmelserne om, at løntilskud skal udbetales til faste landsdækkende satser således, at frikommunerne mere fleksibelt kan fastsætte satsen ud fra en individuel vurdering af den enkelte lediges kompetencer.

DA kan ikke støtte gennemførelsen af dette forslag, da forslaget gør løntilskudssatsen uforudsigeligt for virksomhederne og indebærer, at der vil gælde forskellige satser for løntilskud til personer, som er ansat i virksomheden alt efter den pågældende persons bopælskommune.

Det foreslås endvidere, at en frikommune kan træffe beslutning om at fravige kravet om, at der alene kan oprettes seniorjob i kommunen, men at kommunen skal kunne tilbyde seniorjob i en privat virksomhed.

DA vender sig imod forslaget om at gøre det muligt at udvide seniorjobordningen til private virksomheder.

Der foreslås en bestemmelse (§ 29b) om, at kommunalbestyrelsen under bestemte forudsætninger kan træffe afgørelse om at udbetale en særlig ydelse til personer, hvis sygedagpenge ophører.

DA kan ikke støtte et sådant forslag om at forlænge udbetalingen af sygedagpenge for en særlig gruppe, da forslaget er alt for svagt funderet og ikke i tilstrækkeligt omfang evalueres.

DA kan heller ikke støtte forslaget (§ 29c) om et særligt løntilskud til elev- og lærlingelønnen. Efter 1. januar 2013 har elever, der ikke kan finde en praktikplads, ret til at fortsætte deres uddannelse i skolepraktik. Det skal bemærkes, at langt de fleste elever, der påbegynder et skolepraktikforløb, afslutter deres uddannelse i virksomhedspraktik gennem en restuddannelsesaftale.

DA skal generelt bemærke, at der som grundlag for forsøgene mangler at blive opstillet egentlige hypoteser om, hvilke konsekvenser det antages at de statslige regler afstedkommer således, at det efterfølgende er muligt at dokumentere og vurdere, om kvalitet og service med friere rammer for kommunerne er øget for samfundet, borgerne eller for virksomhederne.

Det er DA’s opfattelse, at forsøgene igangsættes uden et klart blik for, hvorledes effekterne på beskæftigelsesindsatsen af de foreslåede forsøg skal evalueres bl.a. fordi, der i forsøgene ikke er indtænkt præcise kontrolgrupper, så effekten kan dokumenteres.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
13. marts 2013