StrukturStatistik 2016

  • Hver anden almindelig lønmodtager tjener mellem 193,31 og 292,51 kr. pr. time

Population

Statistikken er baseret på lønoplysninger for omkring 852.000 ansættelsesforhold. Voksne udgør ca. 769.000, hvoraf godt 309.500 er funktionærer, og knap 459.500 er arbejdere eller funktionærlignende arbejdere. Elever og unge under 18 år udgør de resterende ca. 83.000.

Lønfordeling

For almindelige lønmodtagere ligger den hyppigst forekommende timefortjeneste på 230 kr. Mediantimefortjenesten er 236,18 kr. pr. time, og den gennemsnitlige timefortjeneste er 258,37 kr. Halvdelen af lønmodtagerne har en timefortjeneste mellem 193,31 kr. (nedre kvartil) og 292,51 kr. (øvre kvartil). Timefortjenesten er baseret på fortjenesten ekskl. genetillæg pr. præsteret time, som omfatter alle betalinger fra arbejdsgiver til lønmodtager som led i ansættelsesforholdet bortset fra genebetalinger. Fordelingen af fortjenesten ekskl. genetillæg er vist i figur 1.

Sammenlignet med 2015 er lønspredningen blevet lidt større i 2016. I 2015 havde halvdelen en timefortjeneste mellem 190,85 kr. og 285,62 kr.

Nyheder og særlige forhold

StrukturStatistik 2016 følger samme metode som tidligere års StrukturStatistik. Dette års statistik omfatter 2,1 pct. flere lønmodtagere end i 2015, hvor det samlede antal lønmodtagere ligeledes blev øget. Den øgede dækning bør dog ikke bruges som et mål for beskæftigelsesændringer.

I StrukturStatistikken 2016 er der færre ansættelsesforhold inden for ledelsesarbejde, da der er indført nye afgrænsninger i denne gruppe i forbindelse med kvalitetsforbedringer. Dette har medført et højere lønniveau for ledelsesarbejde.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at lønniveauerne afspejler den underliggende populations sammensætning, og lønniveauer i statistikker for forskellige år skal som altid sammenlignes med forsigtighed.

Medarbejderomkostningernes sammensætning

I statistikken bliver lønmodtagerne opdelt i fire grupper: 1) almindelige lønmodtagere, 2) ledere og medarbejdere med særligt ansvar, 3) elever og 4) unge under 18 år. Årsagen hertil er, at lønforholdene grundlæggende er forskellige for de fire grupper. Medarbejderomkostningernes sammensætning for de fire lønmodtagergrupper er vist i tabel 1.

Medarbejderomkostningerne udgør i gennemsnit 279,19 kr. pr. time for alle lønmodtagere under ét. Heraf går 6,40 kr. til øvrige medarbejderomkostninger, mens genetillæg udgør 7,18 kr.

Af lønmodtagernes fortjeneste ekskl. genetillæg på 265,62 kr. udgør betalinger i forbindelse med sygefravær m.v. 7,72 kr., ferie-, fritvalgs-og søgnehelligdagsbetalinger udgør 35,97 kr., personalegoder udgør 2,53 kr. (herunder værdi af fri telefon og arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring), mens arbejdsgiverens og lønmodtagers pensionsbidrag hhv. udgør 19,95 kr. og 11,22 kr. Uregelmæssige betalinger (som eksempelvis udbetalinger af bonus og overskud) udgjorde 6,51 kr. af fortjenesten ekskl. genetillæg for alle lønmodtagere under ét.

Medarbejderomkostningernes sammensætning fordelt på hovedbranche, hovedarbejdsfunktion og ansættelsesvilkår er angivet i tabel 2.

Lønomkostningernes udvikling

I StrukturStatistikken 2016 steg den gennemsnitlige fortjeneste ekskl. genetillæg fra 2015 til 2016 med 2,3 pct. for voksne, jf. tabel 3. Heraf udgjorde stigningen i ferie-, fritvalg-og SH-betalinger 0,4 pct.-point. Betalinger til pension udgjorde 0,3 pct.-point af stigningstakten. Betalinger under sygdom m.v. bidrog til stigningen med ca. 0,1 pct.-point. De uregelmæssige betalinger bidrog med 0,3 pct.-point til den samlede stigningstakt. Denne stigning skyldes blandt andet bonusudbetalinger i en større virksomhed samt frikøb af betalt frokostpause i to større virksomheder i hhv. 2015 og 2016.

Stigningen i ferie-og SH-betalinger skal ses i sammenhæng med overenskomstaftalte forhøjelser af fritvalgsordninger på op til 0,3 pct.-point.

Stigningen i virksomhedernes samlede medarbejderomkostninger ekskl. genetillæg var på samme niveau som stigningen i fortjenesten ekskl. gene, og steg således også med 2,3 pct. fra 2015 til 2016.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at stigningstakter i StrukturStatistikken og KonjunkturStatistikken beregnes efter forskellige metoder og for lønbegreber med forskelligt indhold.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation af StrukturStatistik 2016 indeholder detaljerede oplysninger om lønniveauer og lønstigningstakter, og udkommer i juni 2017.

KONTAKT
Publiceret:
15. maj 2017
LÆS MERE
StrukturStatistik 2016 - PrintvenligStrukturStatistik 2016 - Tabel 1StrukturStatistik 2016 - Tabel 2StrukturStatistik 2016 - Tabel 3