Dansk Arbejdsgiverforening har den 3. juli 2017 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om

Supplerende høringssvar om Europa-Kommissionens forslag til direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

DA kan ikke støtte direktivforslaget, som griber ind i den danske måde at indrette sig på både i forhold til fordeling af forældreorlov mellem forældrene i forhold til de eksisterende fraværsmuligheder ved handicappede, alvorligt syge eller døende nærtstående og i forhold til overenskomsternes regulering af fraværsrettigheder. Med forslaget om at regulere adgangen til ydelser og familiernes valg bevæger Europa-Kommissionen sig ind på områder, der bedst reguleres nationalt og lokalt på den enkelte virksomhed.

DA fastholder, at der ikke – således som det forudsættes i forslaget – bør lovgives om øremærkning af forældreorlovsrettigheder. Fædres brug af orlov bør derimod fremmes ved hjælp af andre redskaber, bl.a. i form af en kulturændring. DA anbefaler derfor regeringen at arbejde for, at spørgsmålet om øremærkning af rettigheder skal være et nationalt anliggende.

DA anbefaler, at regeringen arbejder for, at ethvert spørgsmål om adgang til ydelser i forbindelse med forældreorlov og en eventuel omsorgsorlov skal være et nationalt anliggende, og således ikke være genstand for EU-regulering. Dette harmonerer med tilgangen i det gældende forældreorlovsdirektiv og vil samtidig sikre, at der ikke er risiko for, at der sker indblanding i den eksisterende overenskomstregulering af betalingsrettigheder under orlov.

DA anbefaler regeringen at arbejde for, at den foreslåede ret til omsorgsorlov udgår af direktivet. Forslaget om ret til omsorgsorlov vælter den økonomiske byrde for plejebehov over på arbejdsgiverne. Alternativt bør forslaget om ret til omsorgsorlov ændres på en sådan måde, at den kan opfyldes ved de allerede eksisterende muligheder for plejeorlov m.v. i dansk ret.

DA kan ikke støtte, at der i forbindelse med en ret til omsorgsorlov, som foreslået af Europa-Kommissionen, indføres en ansættelsesretlig beskyttelse, der ligger på linje med den beskyttelse, som gælder efter graviditetsdirektivet, herunder et forbud mod afskedigelse og delt bevisbyrde i sådanne sager.

Tilsvarende kan DA ikke støtte, at der i forhold til forslaget om ret til at bede om fleksible arbejdsordninger, som skal gælde for lønmodtagere med børn op til 12 år og for omsorgspersoner, indføres en ansættelsesretlig beskyttelse på linje med den beskyttelse, der gælder ved graviditet og barsel. Efter DA’s opfattelse er der ikke det samme beskyttelsesbehov ved omsorgsorlov og adgang til fleksible arbejdsordninger, som ved orlov på grund af graviditet og barsel. DA bemærker, at den nuværende ansættelsesretlige beskyttelse i forbindelse med udnyttelse af forældreorlovsretten i en dansk sammenhæng går videre, end hvad der er krav om i forældreorlovsdirektivet. Dette bør ikke gentage sig, hvis der vedtages ret til omsorgsorlov på EU-plan, eller hvis der vedtages regler om adgang til at bede om fleksible arbejdsordninger.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Chefkonsulent
Trine Birgitte Hougaard
33 38 92 05
tbh@da.dk
Publiceret:
31. juli 2017