Dansk Arbejdsgiverforening har den 9. august 2017 svaret Finanstilsynet i sagen om

Høringssvar om udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed med henblik på implementering af EU-direktiv 2014/50/EU (fremme af arbejdskraftens mobilitet og optjening og bevarelse af pensionsrettigheder)

DA har modtaget udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed og ændring af lov om firmapensionskasser, som har til formål at implementere portabilitetsdirektivet (2014/50/EU) i dansk ret.

DA kan støtte lovudkastet, der er udtryk for en minimumsimplementering af direktivet, og som tager højde for, at karensperioder og aldersgrænser for indtræden i en pensionsordning i vidt omfang er reguleret ved kollektive aftaler i Danmark. DA kan ligeledes støtte, at det foreslås, at denne del af lovforslaget træder i kraft på samme tidspunkt, som implementeringsfristen udløber.

DA har ikke bemærkninger til lovforslagets § 1, nr. 8, som ændrer i lov om finansiel virksomhed.

DA noterer sig, at det følger af lovudkastets § 60 b, stk. 3, at lovens regler om indtræden i en pensionsordning og optjening af pensionsrettigheder kun finder anvendelse i relation til pensionsordninger for lønmodtagere, der ikke i medfør af kollektiv overenskomst eller aftale er sikret de rettigheder, der følger af direktivet. DA noterer sig, at dette ligeledes gør sig gældende i relation til muligheden for, at en pensionsordning skal tillade en fratrædende lønmodtager at lade optjente pensionsrettigheder blive stående i pensionsordningen. Dette er i overensstemmelse med sædvanlig praksis på det arbejds- og ansættelsesretlige område i forbindelse implementering af EU-direktiver.

DA er enig i, at muligheden for at fastsætte en tærskelværdi for udbetaling af små pensioner udnyttes i forbindelse med gennemførelsen af direktivets artikel 5, stk. 3.

DA bemærker i forhold til lovforslagets § 4, nr. 2, om ændring af lov om firma-pensionskasser, at både forslaget til § 64 a, stk. 3, og forslaget til § 64 b, stk. 3, bør formuleres på samme måde som § 60 b, stk. 3, i forslaget til ændring af lov om ændring af finansiel virksomhed, jf. at direktivets artikel 4 og 5 giver mulighed for at tillade at fastsætte andre bestemmelser via kollektive aftaler. Dette bør tydeliggøres i bestemmelserne for at sikre en korrekt implementering.

DA har ikke bemærkninger til de øvrige dele af det fremsendte lovudkast.

KONTAKT
Chefkonsulent
Trine Birgitte Hougaard
33 38 92 05
tbh@da.dk
Publiceret:
10. august 2017