Dansk Arbejdsgiverforening har den 5. oktober 2017 svaret EU-specialudvalget for transport, bygning og bolig i sagen om

Hastehøring om vejpakken og udstationeringsdirektivet

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har modtaget høring fra EU-specialudvalget for transport, bygning og bolig, hvor man beder om eventuelle bemærkninger til det spanske ændringsforslag til forslaget til ændring af udstationeringsdirektivet. Inden for den meget korte høringsfrist har DA følgende bemærkninger.

Som det fremgår af vedhæftede høringssvar over vejtransportpakken finder DA, at udstationeringsdirektivet med sit sigte om at balancere mellem på den ene side at sikre den fri udveksling af tjenesteydelser og på den anden side at sikre et ansvarligt niveau for social beskyttelse for udstationerede lønmodtagere i praksis har vist sig at være uegnet i forhold til international transport. Det skyldes bl.a. at international transport har en karakter, hvor arbejdstageren naturligt udfører opgaver under kortvarigt ophold i flere forskellige lande. Det privatretlige udgangspunkt er derfor, at arbejdsforholdet reguleres af de regler som gælder i det land, hvor arbejdsgiveren hører hjemme. Derfor er det DA’s grundlæggende opfattelse, at international transport ikke bør være omfattet af udstationeringsreglerne.

Hvis man har et politisk ønske om at regulere reglerne for international transport, bør man tage udgangspunkt i det regelsæt, der gælder for montører. Det vil betyde, at udstationeringsreglerne finder anvendelse, hvis udstationeringen varer mere end 8 dage. Set i det lys repræsenterer det spanske forslag en række forbedringer i forhold til Europa-Kommissionens oprindelige forslag i vejpakken KOM (2017) 278, idet man i det spanske forslag lægger op til, at udstationeringsreglerne først finder anvendelse efter fem hele arbejdsdage inden for en kalendermåned. Dermed reducerer man de meget betydelige administrative byrder, som kommissionens oprindelige forslag pålægger virksomhederne, og man vil desuden få et regelsæt, som det vil være muligt at administrere og håndhæve fra myndighedernes side.

KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk
Overenskomstchef
Martin Steen Kabongo
33 38 92 19
msk@da.dk
Publiceret:
6. oktober 2017