Dansk Arbejdsgiverforening har den 27. september 2017 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

Høringssvar om lov til ændring af lov om arbejdsgivernes uddannelsesbidrag og forskellige andre love (modelparametre m.v.)

Undervisningsministeriet har sendt ovenstående lovforslag i høring. Dansk Arbejdsgiverforening (DA) takker for muligheden for at afgive høringssvar. DA’s bemærkninger til lovforslaget er anført nedenfor.

Generelle bemærkninger

Med lovforslaget fastsættes de endelige modelparametre for 2018. Modelparametrene baserer sig på LO & DA’s fremskrivning, der tilsiger, om der forventes at være en stigende eller en faldende efterspørgsel efter den pågældende uddannelse i fremtiden i forhold til det forventede udbud efter arbejdskraft. Modelparametrene vil blive anvendt af AUB til at beregne det praktikpladsafhængige AUB-bidrag for 2018 for de enkelte uddannelser.

Med lovforslaget skabes der således lovhjemmel i forhold til de sidste elementer i trepartsaftalen Tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og flere praktikpladser.

DA vurderer, at trepartsaftalen er et væsentligt skridt i forhold til at undgå mangel på faglærte medarbejdere i de kommende år. DA mener dog, at der fortsat er behov for yderligere tiltag i forhold til at styrke tilgangen af elever til erhvervsuddannelserne, f.eks. i form af nye tiltag i udskolingen.

Konkrete bemærkninger til lovforslagets elementer

Modelparametre i det praktikpladsafhængige AUB-bidrag

DA finder, at der i lovforslaget bør anvendes betegnelsen erhvervsuddannede i stedet for betegnelsen faglærte, da sidstnævnte er en mindre præcis betegnelse, som også kan anvendes om personer, der ikke er erhvervsuddannede, men som mestrer nogle faglærte kompetencer.

Skolebaserede uddannelser undtages

At undtage de rent skolebaserede uddannelser fra modellen for det praktikplads afhængige AUB-bidrag er, efter DA’s opfattelse, i overensstemmelse med intentionerne bag trepartsaftalen.

DA har således ingen bemærkninger til dette element i lovforslaget.

Samlet betaling

Med lovforslaget sikres der endvidere hjemmel til, at det praktikpladsafhængige AUB-bidrag omfattes af reglerne om samlet betaling.

DA finder, at Samlet Betaling bedst understøtter, at opkrævningen af det praktikplads afhængige-AUB bidrag af virksomhederne opleves som ubureaukratisk.

Klageproces

I forhold til klageprocessen lægger DA vægt på, at der etableres en gennemskuelig og ubureaukratisk klageadgang for de virksomheder, der klager over det praktikpladsafhængige AUB-bidrag.

Rentebestemmelser

I lovforslaget lægges der op til at følge Moderniseringsstyrelsens Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling.

Denne udmøntning begrundes med hensynet til at sikre koordination og ensretning af alle ordningerne i Samlet Betaling.

DA har ingen bemærkninger til dette element i lovforslaget.

Såfremt DA’s bemærkninger giver anledning til spørgsmål, bidrager DA naturligvis gerne med en uddybning.

KONTAKT
Chefkonsulent
Karina Beg Poulsen
33 38 92 41
kbp@da.dk
Publiceret:
25. oktober 2017