Dansk Arbejdsgiverforening har den 6. september 2017 svaret Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering i sagen om

Høringssvar om udkast til ændringsbekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet – forsøg med opfølgningssamtale på sygemeldtes arbejdsplads (Sammen om fastholdelse)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 18. august 2017 via Beskæftigelsesrådet sendt udkast til ændringsbekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet – forsøg med opfølgningssamtale på sygemeldtes arbejdsplads, der løber fra den 1. oktober 2017 til den 31. december 2018.

DA har følgende bemærkninger til ændringsbekendtgørelsen:

DA noterer sig, at forsøget indebærer, at de kommuner, der deltager i projektet, får mulighed for at fravige de gældende regler i § 13 b, stk. 1 i lov om sygedagpenge, om at første opfølgningssamtale alene er mellem kommunen og den sygemeldte. Målgruppen for forsøget er nye sygedagpengemodtagere, der er visiteret til kategori 2 og 3. Med forsøget vil første opfølgningssamtale nu blive afholdt på den sygemeldtes arbejdsplads, hvor både sygemeldte, kommune og arbejdsgiver deltager i samtalen.

DA bakker op om, at arbejdsgiverne med forsøget inddrages i dialogen med den sygemeldte fra begyndelsen. Det vil forbedre virksomhedernes og myndighedernes muligheder for at bidrage til at fastholde syge medarbejdere på arbejdspladsen.

DA’s opbakning til forsøget betinges dog af, at det er muligt for arbejdsgiverne i alle tilfælde at sige nej tak til at medvirke i opfølgningssamtalen, idet der kan være sager, hvor det ikke er hensigtsmæssigt for virksomheden at deltage. Det kan eksempelvis være i den situation, hvor medarbejderen er i opsagt stilling, og der er relativt kort tid tilbage før udløbet af ansættelsesforholdet. Desuden bør arbejdsgiveren kunne beslutte, at samtalen skal afholdes et andet sted end på virksomheden.

DA noterer sig endvidere, at den sygemeldte har mulighed for en samtale med kommunen inden samtalen på arbejdspladsen, hvis der er oplysninger eller emner, som den sygemeldte ikke ønsker at drøfte under samtalen på arbejdspladsen.

DA mener ikke, at der skal gives adgang til at holde et sådant formøde uden om arbejdsgiver. Det er helt afgørende, at arbejdsgiver får adgang til samtlige oplysninger under opfølgningssamtalen, idet det sikrer, at arbejdsgiver får adgang til alle de oplysninger, som kommunen måtte anvende i den videre sagsbehandling og ved afgørelse om sygedagpengerefusion.

Endelig finder DA det vigtigt, at forsøget tilrettelægges på en måde, der gør det muligt at evaluere effekterne, herunder hvorvidt forsøget har bidraget til en større grad af fastholdelse af sygemeldte medarbejdere.

KONTAKT
Chefkonsulent
Maria Bille Høeg
33 38 94 18
mbi@da.dk
Publiceret:
7. september 2017