Dansk Arbejdsgiverforening har den 21. september 2017 svaret Børne- og Socialministeriet i sagen om

Høringssvar om forslag til lov forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap

Børne- og Socialministeriet har den 25. august 2017 via Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering sendt udkast til forslag til lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap i høring.

DA har følgende bemærkninger til forslaget:

DA noterer sig, at forslaget indfører et generelt forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap uden for arbejdsmarkedet. Lovforslaget omfatter således ikke områder, der er omfattet af den eksisterende lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

DA noterer sig endvidere, at forslaget ikke stiller yderligere krav om tilgængelig og pligt til rimelig tilpasning, end hvad der allerede gælder efter anden lovgivning. Det betyder, at der med loven eksempelvis ikke kan stilles krav om at opsætte en rampe, en lift eller lignende for at sikre tilgængelige forhold.

På den baggrund kan DA støtte op om forslaget.

DA mener, at lovforslaget er et positivt skridt hen imod en styrket ligebehandling af personer med handicap i samfundet. Muligheden for at klage over en overtrædelse af forbuddet vil styrke retssikkerheden for borgerne.

DA mener samtidig, at udeladelse af krav om tilgængelighed og pligt til rimelig tilpasning er nødvendigt for at udgå en risiko for betydelige samfundsøkonomiske merudgifter.

KONTAKT
Chefkonsulent
Maria Bille Høeg
33 38 94 18
mbi@da.dk
Publiceret:
22. september 2017