Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening

 

Aftale om implementering af direktivet om deltidsarbejde

Med henvisning til Aftale om implementering af EF-direktiver af 15. december 1998, indgået mellem Ledernes Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening, er der med virkning fra den 20. januar 2001 indgået følgende aftale om implementering af EF-direktiv nr. 97/81 af 15. december 1997 om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af Unice, CEEP og EFS ("deltidsdirektivet").

Direktivet vedhæftes som bilag.

 

§ 1. Gyldighedsområde

Denne aftale omfatter deltidsansatte ledere, der er omfattet af Lederaftalen.

Aftalen gælder med forbehold for mere specifikke fællesskabsbestemmelser og i særdeleshed fællesskabsbestemmelser vedrørende ligebehandling af eller lige muligheder for mænd og kvinder.

 

§ 2. Aftalens formål

Aftalens formål er:

  1. at skabe grundlag for fjernelse af forskelsbehandling og en forbedring af kvaliteten af deltidsarbejde
  2. at lette udviklingen af deltidsarbejde på frivillig basis og bidrage til en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden på en måde, der tager hensyn til behovene hos arbejdsgivere og ledere.

 

§ 3. Definitioner

I denne aftale forstås ved

  1. "deltidsansat leder" en leder, hvis normale arbejdstid, beregnet på en ugentlig basis eller i gennemsnit over en ansættelsesperiode på op til et år, er lavere end den normale arbejdstid for en sammenlignelig fuldtidsansat leder
  2. "en sammenlignelig fuldtidsansat leder" en fuldtidsansat leder i samme virksomhed, der har samme type ansættelseskontrakt eller ansættelsesforhold, og som er involveret i samme eller tilsvarende arbejde/beskæftigelse. Der tages ved sammenligningen hensyn til andre forhold, der kan omfatte anciennitet, kvalifikationer/færdigheder.

Hvor der ikke findes nogen sammenlignelig fuldtidsansat leder i samme virksomhed, skal sammenligningen ske ved henvisning til den kollektive aftale, der finder anvendelse, eller – hvis en sådan ikke foreligger – i overensstemmelse med national lovgivning, kollektive aftaler eller praksis.

 

§ 4. Princippet om ikke-forskelsbehandling

Hvad angår ansættelsesvilkår må deltidsansatte ledere ikke behandles på en mindre gunstig måde end sammenlignelige fuldtidsansatte ledere udelukkende, fordi de arbejder på deltid, medmindre forskelsbehandlingen er begrundet i objektive forhold.

Princippet om forholdsmæssig aflønning og forholdsmæssige rettigheder kan anvendes, hvor det findes hensigtsmæssigt.

Når det er hensigtsmæssigt og berettiget af objektive grunde, kan adgangen til særlige ansættelsesvilkår gøres afhængig af betingelser som anciennitet, arbejdstid og indtjening.

Betingelser i relation til deltidsansatte lederes adgang til særlige ansættelsesvilkår skal under hensyntagen til princippet om ikke-forskelsbehandling som anført i stk. 1, tages op til overvejelse med jævne mellemrum.

 

§ 5. Muligheder for deltidsarbejde

I forhold til denne aftales formål, jf. § 2, og princippet om ikke-forskelsbehandling, jf. § 4, er der enighed om følgende:

Hvis der identificeres hindringer, der kan begrænse mulighederne for deltidsarbejde for ledere, da bør disse tages op til overvejelse med henblik på en eventuel fjernelse heraf.

En leders afvisning af at blive overført fra fuldtids- til deltidsarbejde eller omvendt bør ikke i sig selv repræsentere en gyldig begrundelse for afskedigelse, uden at dette berører muligheden for afskedigelse i overensstemmelse med national lovgivning, Lederaftalen eller praksis af andre årsager, såsom dem der måtte opstå som følge af den berørte virksomheds driftskrav.

Med forbehold for Lederaftalen, praksis m.v. bør arbejdsgiveren så vidt muligt tage følgende op til overvejelse:

  1. anmodninger fra ledere om overførsel fra en fuldtids- til en deltidsstilling, der bliver ledig i virksomheden,
  2. anmodninger fra ledere om overførsel fra en deltids- til en fuldtidsstilling eller om forøgelse af deres arbejdstid, hvis muligheden opstår,
  3. tilvejebringelse af rettidig information om ledige deltids- og fuldtidsstillinger i virksomheden med henblik på at lette overførsel fra fuld tid til deltid eller omvendt,
  4. foranstaltninger til lettelse af adgangen til deltidsarbejde for ledere omfattet af denne aftale, og hvor det er hensigtsmæssigt til lettelse af deltidsansatte lederes adgang til erhvervsfaglig uddannelse med henblik på at øge deres karrieremuligheder og erhvervsfaglige mobilitet.

 

§ 6. Ikrafttræden

Aftalen har virkning fra den 20. januar 2001.

 

§ 7. Ophør

Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel til en 1. juni. Ønsker en af organisationerne ændringer i aftalen, skal den 6 måneder forud for opsigelsen underrette den anden aftalepart herom, hvorefter der uden konfliktadgang optages forhandlinger herom, med det formål at opnå enighed og derved undgå opsigelse af aftalen.

Selvom aftalen er opsagt, er parterne forpligtet til at overholde dens bestemmelser, indtil anden aftale træder i stedet eller direktivet ændres.

 

§ 8. Bestemmelser i ansættelseskontrakter

Bestemmelser i Lederaftalen har virkning forud for denne aftale, såfremt de gyldigt implementerer bestemmelserne i deltidsdirektivet.

 

§ 9. Fagretlig behandling

Såfremt der opstår en uoverensstemmelse om adgangen til de rettigheder, der fremgår af nærværende aftale, behandles sådanne uoverensstemmelser efter de fagretlige regler beskrevet i Lederaftalens kapitel 4.

 

København, den

Ledernes Hovedorganisation

Svend Askær
sign.

                 Dansk Arbejdsgiverforening

Jørn Neergaard Larsen
sign.