Aftale om udenlandske arbejdsgiveres udstationering af arbejdstagere i Danmark

 

Pr. 1. januar 1993

 

Mellem

Dansk Arbejdsgiverforening

Og

Landsorganisationen i Danmark

 

 

Undertegnede organisationer, som agter at modvirke forsøg på social dumpning i Danmark, er enige om følgende:

 

           I.      Organisationerne opfordrer til, at danske overenskomstmæssige vilkår respekteres af udenlandske leverandører, som udstationerer en gruppe af lønmodtagere i Danmark for at levere arbejdsydelser til danske virksomheder.

 

       II.      Medlemsvirksomhederne opfordres til allerede ved udbud i licitation/indgåelse af aftaler med udenlandske leverandører at betinge sig arbejdsydelser leveret på danske overenskomstmæssige vilkår gennem indmeldelse i en dansk arbejdsgiverorganisation.

 

***

 

Parterne er enige om følgende, for så vidt angår løsningen af udenlandske virksomheders overenskomstforhold:

 

   III.      Såfremt virksomheden optages som medlem af en arbejdsgiverorganisation, skal løn og arbejdsvilkår tilpasses eventuelt under organisationernes medvirken, ligesom disse retter henvendelse til hinanden, såfremt de bliver bekendt med forhold, der kan forudses at medføre problemer eller uoverensstemmelser.

 

     IV.      Undertegnede organisationer er enige om, at nærværende aftale tilstræber, at i Danmark udstationerede arbejdere, hvad angår løn og arbejdsforhold, kan få samme rettigheder som danske kolleger beskæftiget med tilsvarende arbejde.

 

Varsles der over for en udenlandsk arbejdsgiver konflikt til støtte for et krav om overenskomst samt til støtte herfor sympatikonflikt mod medlemmer af DA, vil DA ikke fremsætte indsigelser mod hovedkonfliktens lovlighed, medmindre den varslede organisation på anfordring meddeler, at overenskomstkravet ikke vedrører tiltrædelse af en eksisterende relevant brancheoverenskomst..

 

         V.      For områder, der ikke selv har indgået/indgår særskilt aftale om beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft, er der enighed om følgende:

 

Udenlandske virksomheder kan optages i en arbejdsgiverorganisation for herigennem at blive dækket af en relevant brancheoverenskomst, selv om en konflikt er varslet.

I sådanne situationer gælder DA/LO-Hovedaftalens § 2, stk. 6, ikke i en periode på 14 dage fra DA af LO, den varslede organisation eller virksomheden er blevet gjort bekendt med konfliktvarslet under forudsætning af, at virksomheden bliver/søges indmeldt i en arbejdsgiverorganisation og derved bliver omfattet af den af det varslede forbund valgte relevante brancheoverenskomst.

 

Er varslingen ikke ledsaget af krav om en bestemt relevant brancheoverenskomst, skal angivelse heraf på anfordring meddeles hurtigst muligt.

 

     VI.      Denne aftale kan opsiges til bortfald med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 1. marts 1994. Såfremt der skulle blive vedtaget EF-regler eller dansk lovgivning om anvendelsen af danske overenskomster over for lønmodtagere, som er udstationeret her i landet af udenlandske arbejdsgivere, bortfalder nærværende aftale efter krav fra en af parterne fra den dato, på hvilken sådanne regler i givet fald træder i kraft.

 

Nærværende aftale er indgået under forbehold af godkendelse i de kompetente organer.

 

 

 

 

København, den. 20. november 1992

 

 

Landsorganisationen i Danmark                    Dansk Arbejdsgiverforening