Bilag
  
LANDSORGANISATIONEN I DANMARK                   

DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

 

Bedre integration af flygtninge og indvandrere på det danske arbejdsmarked

LO og DA er enige om, at målet for integration af flygtninge og indvandrere er, at så mange som muligt bliver integreret i samfundet og på arbejdsmarkedet, og at så mange som muligt bliver selvforsørgende.

Integrationspolitikken har hidtil ført til en ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og en i øvrigt ringe integration i det danske samfund til skade for den enkelte og det danske samfund. Det er nødvendigt at ændre denne udvikling. Alene aldersforskydninger i befolkningen i de kommende år vil føre til et markant fald i arbejdsstyrken. En hurtig og mere effektiv integration på arbejdsmarkedet rummer et betydeligt potentiale for arbejdsstyrken, beskæftigelsen og dermed også væksten i samfundet.

Arbejdsmarkedets parter har et medansvar for at fremme integrationen og ”åbne” arbejdsplad­serne for flygtninge og indvandrere. Der gøres allerede i dag en stor indsats på arbejdsgiver- og arbejdstagerside for at fremme integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. Andelen af flygtninge og indvandrere udgør således en stigende del af beskæftigelsen i de pri­vate erhverv. Men der er også en erkendelse af, at der fortsat er uløste opgaver.

Derfor gør hovedorganisationerne også en stor indsats - også når det gælder etnisk ligestilling. LO og DA har f.eks. udvidet samarbejdsaftalen til at omfatte etnisk ligestilling, ligesom parterne netop har opfyldt en fælles aftale om et udrednings- og overvågningsarbejde om ligebehandling og diskrimination på arbejdsmarkedet (Protokollat G).

Forudsætningen for, at flygtninge og indvandrere får en større tilknytning til arbejdsmarkedet er imidlertid, at den nuværende integration fungerer optimalt, og at arbejdspladserne har de nødvendige rammer for at kunne tage et medansvar herfor. 

En effektiv integrationsindsats skal bibringe flygtninge og indvandrere de forudsætninger, der skal til for at begå sig i samfundet. Derfor skal indsatsen bibringe flygtninge og indvandrere en forståelse for det danske samfund, og for hvordan det danske arbejdsmarked og de danske arbejdspladser fungerer. Samtidig skal indsatsen bibringe flygtninge og indvandrere de sproglige og uddannelsesmæssige kvalifikationer, der efterspørges på arbejdsmarkedet. Det skal derudover sikres, at den enkelte under introduktionsforløbet er motiveret og har en økonomisk tilskyndelse til at påtage sig arbejde. Samtidig er det også vigtigt, at arbejdsmarkedet er åbent for at ansætte flygtninge og indvandrere.

En mere effektiv integrationsindsats vil betyde, at:

·      flere flygtninge og indvandrere bliver integreret på arbejdsmarkedet og opnår beskæftigelse

·      færre bliver udstødt og marginaliseret fra arbejdsmarkedet og flere fastholder tilknytningen til arbejdsmarkedet

·      arbejdspladserne i højere grad vil afspejle befolkningssammensætningen

·      arbejdsstyrken og dermed beskæftigelsen bliver større

- elementer, der alle er en forudsætning for at sikre fremtidig vækst og velstand.

Arbejdspladsen i centrum

LO og DA ønsker, at arbejdspladsen i højere grad kan være med til at sikre en højere kvalitet og effekt af integrationsindsatsen. Nogle af de bedste eksempler på hurtig og effektiv integra­tion er en kombination af arbejde/praktik på arbejdspladsen og danskundervisning – frem for et – i nogle tilfælde – ikke-målrettet aktiveringsforløb i kommunerne. Forudsætningen for at ar­bejdspladserne i højere grad kan bidrage positivt til integrationen er, at indsatsen sker gennem frivillighed og ikke kvoter, samt at de nødvendige rammer er til stede. Rammerne er samtidig en forudsætning for, at flygtninge og indvandrere får det bedste udgangspunkt for at begå sig i samfundet.

Virksomhederne har således brug for at kende flygtninge og indvandreres kvalifikationer. Der­for er der behov for, at medbragte kvalifikationer oversættes til ”danske” kvalifikationer, hurtigst muligt efter ankomsten til Danmark. Samtidig vil det indebære, at flygtninge og indvandrere ikke nødvendigvis behøver at starte forfra ved ankomsten til Danmark, men i højere grad kan anvende medbragte kvalifikationer.

For at understøtte arbejdspladsens indsats er der endvidere behov for en mere fleksibel dansk-undervisning, så danskundervisningen f.eks. i højere grad kan foregå ude på virksomheden og evt. i arbejdstiden. Mere fleksibilitet i danskundervisningen vil give beskæftigede og aktiverede bedre muligheder for at forbedre danskkundskaberne og dermed en bedre og tidligere tilknytning til arbejdsmarkedet.

For flygtninge og indvandrere der én gang har opnået tilstrækkelige danskkundskaber, men som ikke er kommet i arbejde, skal der være tilbud, der kan bidrage til at vedligeholde de erhvervede sproglige kompetencer. Der skal ligeledes være tilbud til flygtninge og indvandrere, der har opnået beskæftigelse, men som på et senere tidspunkt kan få behov for yderligere danskkundskaber.

LO og DA ønsker derfor, at:

·      det skal sikres, at medbragte uddannelser/kvalifikationer hurtigst muligt oversættes til tilsvarende ”danske” kvalifika­tioner

·      der sikres større fleksibilitet i danskundervisningen, herunder arbejdspladsdansk og at andre parter ud over de kommunale sprogcentre skal kunne udbyde og varetage sprogundervisningen

·      virksomheden kan få lønkompensation, når flygtninge og indvandrere sendes til  danskun­dervisning i arbejdstiden, også udover selve integrationsperioden

Individuel integrationsperiode - kommunernes indsats

LO og DA mener, at integrationsperioden skal tage hensyn til den enkeltes forudsætninger. Målet er, at flygtninge og indvandrere hurtigt opnår kvalifikationer i dansk og samfundsfor­ståelse, der gør det muligt at begå sig i samfundet. Derfor bør integrationsperioden gøres indi­viduel. I stedet for en fast periode på 3 år, bør der opstilles konkrete landsdækkende stan­dardkrav til de grundlæggende kvalifikationer, der skal opnås i introduktionsforløbet.  Når disse krav er opfyldt, kan introduktionsforløbet afsluttes - uanset om beskæftigelse er opnået. Perioden bliver med andre ord individuelt tilpasset og kan således være kortere eller længere end 3 år i det konkrete tilfælde.

Kommunerne spiller en afgørende rolle for, at flygtninge og indvandrere opnår de nødvendige kvalifikationer for at kunne begå sig i samfundet. LO og DA ønsker derfor, at der skal større fokus på kvalitet og effekt af kommunernes integrationsindsats, herunder sprogundervisning.

Det er samtidig afgørende, at rettigheder og pligter for flygtninge og indvandrere følges ad. Også flygtninge og indvandrere skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og det skal have økonomiske konsekvenser, hvis den enkelte flygtning eller indvandrer udebliver fra introduk­tionsprogrammet.

LO og DA ønsker også, at flygtninge og indvandrere, der i dag befinder sig i de arbejdsmarkeds- og socialpolitiske systemer, som ikke besidder de grundlæggende kvalifikationer, skal have en ny chance på det eksisterende forsørgelsesgrundlag for at opnå de nødvendige kvalifikationer f.eks. under Integrationsloven.

LO og DA ønsker, at:

·      integrationsperioden gøres individuel

·      introduktionsforløbet ikke kan afsluttes før et grundlæggende niveau i sprog og samfundsforståelse er nået (landsdækkende standard) - uanset om der opnås beskæftigelse

·      flygtninge og indvandrere får ret til at fortsætte aftalt danskundervisning på højere end grundlæggende niveau – uanset beskæftigelse

·      kommunernes indsats løbende evalueres og benchmarkes, herunder kvaliteten af den tilbudte sprogundervisning

·      aktiv deltagelse i introduktionsforløbet (herunder sprogundervisning) skal være en forud­sætning for at modtage ydelse

Organisering af integrationsarbejdet

LO og DA ønsker at fremme integrationsindsatsen via et styrket samarbejde på det lokale og centrale plan. LO og DA foreslår, at der opereres med en ny og mere enkel struktur, hvor målet er en klar opgavefordeling mellem integrationsrådene og koordinationsudvalgene.

Koordinationsudvalgene skal være krumtappen for den lokale arbejdsmarkedsrettede indsats for flygtninge og indvandrere omfattet af integrationsloven. Dvs.,  at ansvaret herfor flyttes fra integrationsrådene, hvis ansvar i stedet koncentreres om flygtninge- og indvandrerpolitik, ligebe­handling m.v. Denne ændring i organiseringen er en forudsætning for at opnå en højere kvalitet og effekt i integrationsindsatsen.

Både kommunerne, parterne og den enkelte flygtning og indvandrer kan opnå betydelige fordele, hvis den arbejdsmarkedsrettede del af integrationsindsatsen flyttes til koordinationsudvalgene.  Koordinationsudvalgene har allerede i dag erfaring med den arbejdsmarkedsrettede indsats for kontanthjælpsmodtagere, hvor fokusområderne er de samme som for modtagere af introduktions-ydelse, og hvor der er tale om stort set samme regelsæt, dvs. redskaber, ydelse m.v. Indsatsen på det centrale plan bør koordineres i et centralt råd. Det er afgørende, at det centrale råd får et klart defineret ansvar for og en klart defineret indflydelse på den landsdækkende integrationspolitik.

LO og DA foreslår, at:

·      de lokale koordinationsudvalg fremover bliver krumtappen for kommunernes arbejdsmarkedsrettede indsats - også for flygtninge og indvandrere under integrationsloven

·      de kommunale integrationsråd koncentrerer indsatsen om flygtninge- og indvandrerpolitiske spørgsmål og ligebehandling

·      Koordinationsudvalgene styrkes i denne forbindelse med en repræsentant fra de lokale integrationsudvalg

 

 

København, den 28. januar 2002

 

 

Hans Jensen                                                                                         Jørn Neergaard Larsen

Landsorganisationen i Danmark                                                            Dansk Arbejdsgiverforening