ArbejdsUlykker 2002

  • Fald i ulykkesfrekvensen inden for DA-området

Hovedresultater

DA's statistik over arbejdsulykker viser et fortsat fald i antallet af arbejdsulykker. Således er ulykkesfrekvensen - der måler antallet af arbejdsulykker pr. 1 million arbejdstimer - faldet til 31,9 i 2002 fra 35,2 i 2001, jf. tabellen nedenfor.

Inden for fremstillingsvirksomhed faldt ulykkesfrekvensen til 31,9 i 2002 fra 36,7 i 2001, mens ulykkesfrekvensen inden for bygge- og anlægsvirksomhed faldt til 32,1 fra 34,1 i samme periode. Inden for handel, transport- og servicevirksomhed faldt ulykkesfrekvensen svagt til 31,6 i 2002 fra 31,8 i 2001.

Fraværet inden for DA-området som følge af arbejdsulykker var i 2002 3,2 timer pr. 1.000 arbejdstimer, hvilket er et fald på 0,1 pct.point i forhold til 2001.

Inden for de tre hovedbrancher udviklede fraværsfrekvensen sig imidlertid forskelligt fra 2001 til 2002, jf. tabellen nedenfor.

I 2002 var det gennemsnitlige antal tabte arbejdsdage pr. ulykke 12 dage, hvilket er uændret i forhold til 2001.

Hovedresultater

Antal ulykker pr. 1 million arbejdstimer

’99

’00

’01

’02

Fremstillingsvirksomhed

41,8

40,4

36,7

31,9

Bygge- og anlægsvirksomhed

36,7

37,0

34,1

32,1

Handel, transport- og servicevirksomhed

33,8

29,5

31,8

31,6

I alt

39,9

38,4

35,2

31,9

Fravær pr. 1.000 arbejdstimer

’99

’00

’01

’02

Fremstillingsvirksomhed

3,6

3,3

3,2

2,9

Bygge- og anlægsvirksomhed

2,9

3,7

3,1

3,3

Handel, transport- og servicevirksomhed

3,2

3,2

3,9

3,9

I alt

3,4

3,3

3,3

3,2

Datagrundlag

Statistikken er baseret på frivillige indberetninger fra i alt 473 virksomheder (543 arbejdssteder). Virksomhederne i statistikken beskæftiger ca. 100.000 fuldtidsansatte arbejdere.

Metode og begreber

DA's statistik over arbejdsulykker omfatter alene arbejdere.

Der er kun medtaget ulykkestilfælde, som har medført fravær fra arbejdspladsen på mindst én dag ud over tilskadekomstdagen.

Ulykkesfrekvensen beregnes som antallet af tilskadekomster pr. 1 million præsterede arbejdstimer.

Fraværet beregnes som antallet af tabte arbejdstimer pr. 1.000 præsterede arbejdstimer. I de tabte arbejdstimer indgår fravær som følge af ulykker i 2002 samt tabte arbejdsdage i 2002 på grund af ulykker indtruffet i 2001.

Forskydninger mellem brancher

De præsterede timer for arbejdere på de virksomheder, som har deltaget i statistikken over arbejdsulykker i årene 2000-2002, fremgår af tabellen herunder, fordelt efter branche. Til sammenligning vises desuden fordelingen af præsterede arbejdstimer for arbejdere i DA’s StrukturStatistik for året 2001.

Procentvis fordeling af præsterede timer, arbejdere

Brancher

Struktur-Statistik

Statistik for ArbejdsUlykker

2001

2000

2001

2002

Råstofudvikling

0,5

0,4

0,4

0,4

Nærings- og nydelsesmiddel-industri

5,7

8,8

8,3

9,0

Tekstil-, beklædnings- og læderindustri

1,6

1,0

0,5

0,6

Træindustri

2,3

3,7

2,9

3,1

Papirindustri

1,6

1,7

1,6

1,4

Grafisk industri

1,9

0,5

0,9

0,6

Kemisk industri

3,9

5,8

6,1

5,8

Sten-, ler- og glasindustri

4,9

8,5

5,1

5,5

Fremstilling af metal

2,2

3,4

3,2

1,8

Jern- og metalvareindustri

5,6

5,1

5,0

5,1

Maskinindustri

9,6

14,9

14,1

16,3

Elektronikindustri

5,5

5,8

4,9

4,1

Transportmiddelindustri

3,6

3,6

3,6

3,5

Møbelindustri og anden fremstillingsvirksomhed

4,5

5,5

6,1

5,5

El-, gas-, varme- og vand-forsyning

0,6

1,8

1,4

1,5

Bygge- og anlægsvirksomhed

22,3

16,3

15,6

15,8

Handels- og reparationsvirksomhed

7,6

1,0

1,6

1,2

Hotel- og restaurationsvirksomhed

1,4

0,0

0,2

0,3

Transportvirksomhed mv.

5,8

3,0

2,8

3,1

Anden servicevirksomhed

9,1

9,0

15,7

15,4

I alt

100,0

100,0

100,0

100,0

Det fremgår af tabellen, at fordelingen på brancher i statistikken for arbejdsulykker i 2002 afviger noget fra fordelingen på brancher i DA’s StrukturStatistik for året 2001. Samtidig fremgår det af tabellen, at den relative andel af præsterede arbejdstimer for arbejdere ændrer sig over årene for de virksomheder, som har deltaget i statistikken i 2000-2002.

Forskydningerne mellem delbrancherne gør det relevant at supplere med beregninger af ulykkesfrekvensen alene for de virksomheder, som deltager i statistikken i både 2001 og 2002. Også for denne gruppe af virksomheder ses et fald i ulykkesfrekvensen fra 2001 til 2002. Tendenserne inden for de 3 hovedbrancher er ligeledes i overensstemmelse med tabellen med hovedresultater ovenfor.

Yderligere oplysninger

De detaljerede resultater vil blive bragt i statistikken ArbejdsUlykker 2002, som udkommer medio maj 2003. Heri kan bl.a. ses opdelinger af arbejdsulykker efter alder, arbejdsfunktion og skadens art. Statistikken kan rekvireres ved henvendelse til DA’s forlag på telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Publiceret:
23. april 2003
LÆS MERE
ArbejdsUlykker 2002 - printvenlig version