Loyalitet skal kunne belønnes med aktier DA tilfreds med bebudede lovændringer ved brug af aktieoptioner som belønning Aktieoptioner og lignende ordninger er for virksomhederne en mulighed for at motivere og fastholde kvalificerede medarbejdere, man ellers kunne frygte ville søge andre steder hen.

Som belønning for loyaliteten tilbyder en del virksomheder medarbejderne forskellige motivationsfremmende ordninger - f.eks. aktier til en fordelagtig kurs. Aktier, der kan sælges efter en given årrække, hvor belønningen så er gevinsten ved en eventuel kursstigning.

Aktieoptioner er desuden en forudsætning for, at nye, videnstunge og forskningsbaserede internationale virksomheder vil slå sig ned i Danmark og dermed være med til at øge beskæftigelsen.

En række domme har imidlertid statueret, at medarbejdere med aktieoptioner kan beholde aktieoptionerne, selv om de frivilligt og i utide forlader virksomheden.

Denne urimelighed har virksomhederne og Dansk Arbejdsgiverforening længe ønsket at få ændret, og efter afslutningen på et udvalgsarbejde, kommer der nu lovinitiativer, der retter op på skævheden.

I udvalgsarbejdet har DA bl.a. været fortaler for, at
  • fratræder en medarbejder, inden optionsperioden udløber, så bortfalder retten til aktieoptioner
  • medarbejdere beholder sine aktieoptioner ved afskedigelse
Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen siger:

Virksomhederne vil helt sikkert øge brugen af aktieoptioner, når der forhåbentligt snart skabes politisk flertal for at ændre lovgivningen på området.

Den uklare retstilstand får mange virksomheder til at undgå at bruge aktieoptioner eller true med at opsige gældende ordninger.

Det er åbenlyst urimeligt, at tilstandene i dag betyder, at medarbejdere med aktieoptioner, der forlader virksomheden frivilligt og i utide, skal have del i den eventuelle værditilvækst som tilbageværende medarbejdere oparbejder.

Aktieoptioner gør det muligt for virksomhederne at motivere, fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere, uden at det betyder et overophedet lønkapløb.

En større klarhed vil desuden gøre det attraktivt for flere udenlandske virksomheder at slå sig ned i Danmark.

Hvis vi skal tiltrække og fastholde forskere og andre akademikere, så skal virksomhederne have mulighed for at give dem en vis del af værditilvæksten, hvilket er grundstenen i hele ideen med aktieoptioner.

Omvendt er det logisk, at medarbejdere, der ikke er med til at øge værdien af virksomheden, fordi de selv finder andet arbejde, ikke længere har adgang til en gevinst i form af aktieoptioner.
Personale og administration
4. september 2003
KONTAKT
LINKS
Betænkning om aktieoptioner