DA: Bak traktatudkastet op DA opfordrer kraftigt regeringen til at bakke op om det traktatudkast, Konventet har leveret. Lørdag den 4. oktober starter regeringskonferencen i Rom, der skal udarbejde et nyt traktatgrundlag for det udvidede EU.

Konventets udkast til en ny forfatningstraktat udvider ikke EU's adgang til at lovgive på arbejdsmarkeds-området. Derimod tillægges den sociale dialog mellem arbejdsmarkedets parter større vægt - som et centralt element i EU's beslutningsproces.

Yderligere åbnes for et udvidet samarbejde mellem medlemslandene og arbejdsmarkedets parter med det formål at finde løsninger på Europas fælles problemer med dårligt fungerende arbejdsmarkeder.
Adm. direktør i DA, Jørn Neergaard Larsen, siger:

Jeg opfordrer kraftigt den danske regering til at bakke op om det traktatudkast, som det europæiske konvent har udarbejdet.

Forfatningsudkastet er yderst tilfredsstillende som udgangspunkt for regeringskonferencen. Der er tale om et godt udspil, der vil modernisere og effektivisere EU-systemet. Fastholdes det i den endelige traktat, vil det øge de muligheder, øst-udvidelsen giver Danmark.

På DA's område er det vigtigt, at forhandlingerne munder ud i et traktatgrundlag, der giver grundlag for at løse problemerne på arbejdsmarkedet i fællesskab - og derigennem sikre det fremtidige grundlag for velfærdssamfundet.

Netop det lægger konventets forfatningsudkast fint op til ved at styrke Lissabon-processen og anvendelsen af den åbne koordinationsmetode.
EU og internationalt
2. oktober 2003
KONTAKT