Arbejdsulykker 2003

  • Fald i ulykkesfrekvensen inden for DA-området

Hovedresultater

DA's statistik over arbejdsulykker viser et fortsat fald i antallet af arbejdsulykker. Således er ulykkesfrekvensen, der måler antallet af arbejdsulykker pr. 1 million arbejdstimer, faldet til 29,0 i 2003 fra 31,9 i 2002, jf. tabel 1.

Inden for fremstillingsvirksomhed faldt ulykkesfrekvensen til 28,9 i 2003 fra 31,9 i 2002, og inden for handel, transport- og servicevirksomhed faldt den til 27,0 fra 31,6. Inden for bygge- og anlægsvirksomhed steg ulykkesfrekvensen til 33,1 i 2003 fra 32,1 i 2002.

Fraværet inden for DA-området som følge af arbejdsulykker var i 2003 2,7 timer pr. 1.000 arbejdstimer, hvilket er et markant fald på 0,5 timer pr. 1.000 arbejdstimer i forhold til 2002.

Inden for de tre hovedbrancher udviklede fraværsfrekvensen sig – i lighed med ulykkesfrekvensen – forskelligt fra 2002 til 2003, jf. tabel 1.

I 2003 var det gennemsnitlige antal tabte arbejdsdage pr. ulykke inden for DA-området 11,0 dage, hvilket er et fald på 1,0 dag i forhold til 2002.

Datagrundlag

Statistikken er baseret på frivillige indberetninger fra i alt 438 virksomheder (496 arbejdssteder). Virksomhederne i statistikken beskæftiger ca. 89.500 fuldtidsansatte arbejdere.

Metode og begreber

DA's statistik over arbejdsulykker omfatter alene arbejdere.

Der er kun medtaget ulykkestilfælde, som har medført fravær fra arbejdspladsen på mindst én dag ud over tilskadekomstdagen.

Ulykkesfrekvensen beregnes som antallet af tilskadekomster pr. 1 million præsterede arbejdstimer.

Fraværet beregnes som antallet af tabte arbejdstimer pr. 1.000 præsterede arbejdstimer. I de tabte arbejdstimer indgår fravær som følge af ulykker i 2003 samt tabte arbejdsdage i 2003 på grund af ulykker indtruffet i 2002.

Forskydninger mellem brancher

De præsterede timer for arbejdere på de virksomheder, som har deltaget i statistikken over arbejdsulykker i årene 2001-2003, fordelt efter branche fremgår af tabel 2. Til sammenligning vises fordelingen af præsterede arbejds-timer for arbejdere i DA’s StrukturStatistik for året 2002.

Det fremgår af tabellen, at fordelingen på brancher i statistikken for arbejdsulykker i 2003 afviger noget fra fordelingen på brancher i DA’s StrukturStatistik for året 2002. Samtidig fremgår det af tabellen, at den relative andel af præsterede arbejdstimer for arbejdere ændrer sig over årene for de virksomheder, som har deltaget i statistikken i 2001-2003.

Forskydningerne mellem delbrancherne gør det relevant at supplere med beregninger af ulykkesfrekvensen for identiske virksomheder (virksomheder, som deltager i statistikken i både 2002 og 2003). Også for denne gruppe af virksomheder ses et fald i ulykkesfrekvensen fra 2002 til 2003. Tendenserne inden for de 3 hovedbrancher er ligeledes i overensstemmelse med tabel 1.

Yderligere oplysninger

De detaljerede resultater vil blive bragt i statistikken ArbejdsUlykker 2003, som udkommer medio april 2004. Heri kan bl.a. ses opdelinger af arbejdsulykker efter alder, arbejdsfunktion og skadens art.

Statistikken kan rekvireres ved henvendelse til DA’s forlag på telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Publiceret:
31. marts 2004
LÆS MERE
UlykkesStatistik 2003 - printvenlig pdfUlykkesStatistik 2003 - Tabel 1UlykkesStatistik 2003 - Tabel 2