Dansk Arbejdsgiverforening har via Beskæftigelsesrådet den 1. april 2004 svaret Arbejdsmarkedsstyrelsen i sagen om Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (forlængelse af mulighed for 1-årige tilbud om vejledning og opkvalificering i første ledighedsperiode) Arbejdsmarkedsstyrelsen har i høring af 24. marts 2004 overfor Beskæftigelsesrådet fremlagt forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (forlængelse af mulighed for 1-årige tilbud om vejledning og opkvalificering i første ledighedsperiode):

Arbejdsgiversiden (DA, SALA og LH) har følgende bemærkninger:

Arbejdsgiversiden i Beskæftigelsesrådet finder det afgørende, at fokus i det første ledighedsår især lægges på jobsøgning og hjælp til jobsøgning. Arbejdsgiversiden er derfor principielt af den vurdering, at der bør være en begrænsning i muligheden for at iværksætte længerevarende uddannelsesforløb, svarende til den nuværende 6 ugers regel, så længe jobsøgningsmulighederne ikke er udtømte.

Når perspektivet for den enkelte ikke umiddelbart er job eller kortvarig opkvalificering til et job, og den ledige er i stand til at deltage i opkvalificering inden for et område, hvor der er eller kan forventes mangel på arbejdskraft, kan det være fornuftigt i den nuværende situation at gøre det muligt at deltage i længerevarende opkvalificerende forløb.

Arbejdsgiversiden kan derfor støtte lovforslaget om at forlænge muligheden for 1-årige tilbud om vejledning og opkvalificering i første ledighedsperiode frem til 31. december 2004.
Lønmodtagersiden (LO, FTF og AC) har følgende bemærkninger: Lønmodtagersiden i Beskæftigelsesrådet finder, at den nuværende 6 ugers begrænsning på mulighederne for vejledning og opkvalificering i det første ledighedsår udgør en særdeles unødvendig barriere for at tilrettelægge en beskæftigelsesindsats med udgangspunkt i den enkelte lediges og arbejdsmarkedets behov.

Lønmodtagersiden i Beskæftigelsesrådet kan derfor principielt støtte, at mulighederne for opkvalificering i det første ledighedsår udvides. Ikke mindst i en situation med generelt stigende ledighed og faldende beskæftigelse er der behov for at kunne anvende opkvalificering for at vedligeholde og udvikle de lediges kvalifikationer.

Lønmodtagersiden i Beskæftigelsesrådet kan imidlertid samtidig konstatere, at regionerne hidtil kun i et meget begrænset omfang har benyttet muligheden for 1-årige tilbud om vejledning og opkvalificering i første ledighedsår. Således er der pr. dags dato endnu ikke trukket på midlerne i den nuværende centralt afsatte ramme.

Lønmodtagersiden i Beskæftigelsesrådet finder således, at der er behov for, at der regionalt sættes fokus på de udvidede muligheder.

Udover det manglende fokus på mulighederne, er Lønmodtagersiden i Beskæftigelsesrådet endvidere af den opfattelse, at den manglende anvendelse af ordningen ligeledes skyldes, at uddannelsen skal være offentligt finansieret eller statsligt godkendt.

Både behovene på arbejdsmarkedet, f.eks. i forhold til relevante opkvalificeringsforløb inden for IT-området og muligheden for fleksibel igangsætning af uddannelsesforløb, taler for, at også uddannelsesforløb udbudt af private kursusudbydere burde kunne anvendes.

Det er Lønmodtagersidens generelle opfattelse, at det ikke er hensigtsmæssigt at styre beskæftigelsesindsatsen via diverse særordninger og puljer. For at skabe fuld klarhed over mulighederne, og dermed styrke målrettetheden i den tidlige opkvalificeringsindsats, foreslår Lønmodtagersiden i Beskæftigelsesrådet derfor, at mulighederne for vejledning og opkvalificering i første ledighedsperiode udover 6 uger ifm. en handlingsplan permanentgøres, og dermed bliver en integreret del af RAR/AF planlægning.
KL har følgende bemærkninger: KL henviser til selvstændigt høringssvar. KL støtter i øvrigt lønmodtagersidens bemærkninger.
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
5. april 2004