Beskæftigelsesudspil giver ikke svar
på samfundets alvorlige udfordringer
Forslaget vil mindske virksomheders mulighed for at finde kvalificeret arbejdskraft og sænke tempoet i beskæftigelsesindsatsen, mener DA. Regeringen har i dag offentliggjort sit udspil til en enstrenget beskæftigelsesindsats. Direktør i DA, Henrik Bach Mortensen, siger:

Dansk Arbejdsgiverforening vender sig kraftigt imod hovedlinjen i regeringens forslag om at give kommunerne det afgørende ansvar for beskæftigelsesindsatsen. Forslaget vil mindske virksomhedernes mulighed for hurtigt at finde kvalificeret arbejdskraft - og sænke tempoet og effektiviteten i beskæftigelsesindsatsen. Det er det modsatte, der er brug for.

Dansk Arbejdsgiverforening er derimod helt enig med regeringen i, at beskæftigelsespolitikken trænger til en gennemgribende reform. Vi står overfor store globale udfordringer, men det er meningsløst at møde disse med 100 kommunale strategier.
Regeringen vil etablere et nyt beskæftigelsessystem baseret på en række kommunale jobcentre, der skal være indgangsdøren for såvel virksomheder som ledige. De lokale jobcentre er særskilte forvaltninger i kommunerne og underlagt kommunalbestyrelsen.

Andre aktører kan inddrages i løsningen af alle opgaver, på nær myndighedsopgaver.

På regionalt plan etableres en række statslige regionale enheder, der skal følge resultaterne af kommunernes indsats. Endvidere skal det regionale niveau varetage opgaver omkring rammeudbud, overvågning og analyse, flaskehalsindsatsen og større afskedigelsessager. Regionerne kan indstille til ministeren at pålægge kommunerne at skifte aktører, såfremt resultaterne af indsatsen udebliver.
Direktør Henrik Bach Mortensen, siger:

Det danske samfund står i de kommende år overfor kæmpe udfordringer. Der er udsigt til, at arbejdsstyrken reduceres betydeligt og ikke er i besiddelse af de kvalifikationer, som arbejdsmarkedet har brug for. Samtidig pendler en stadig større del af befolkningen dagligt over kommune- og amtsgrænserne mellem hjem og arbejde.

Virksomhedernes konkurrenceevne, den fremtidige vækst, beskæftigelse og sikring af velfærd er afhængig af, at der til alle tider er en tilstrækkelig, velkvalificeret og omstillingsparat arbejdsstyrke.

Det gør beskæftigelsespolitikken til et helt centralt redskab i den økonomiske politik og i forhold til at skabe gode rammer for den fortsatte udviklingen af velfærden.
Kravene til beskæftigelsespolitikken er mange og store, herunder at:
 • Understøtte et dynamisk og fleksibelt arbejdsmarked, der løbende stiller krav til faglig og geografisk mobilitet
 • Sikre et fuldstændigt overblik over udbuddet af arbejdskraft og den nødvendige viden om virksomhedernes efterspørgsel
 • Hurtigt og effektivt at kunne reagere på såvel globale som nationale konjunkturelle og strukturelle ændringer på arbejdsmarkedet
 • Sikre at alle på en offentlig ydelse får en indsats med et beskæftigelsesrettet sigte
 • Organiseres med udgangspunkt i arbejdsmarkedet, så der bliver tale om et mere enkelt, mere effektivt og mindre ressourcekrævende system
 • På alle niveauer have fokus på effekter, resultater og incitamenter, f.eks. ved at såvel myndigheder som andre aktører aflønnes efter de resultater, der skabes
Det er derfor helt afgørende, at ansvaret for beskæftigelsespolitikken entydigt placeres hos Folketing og regeringen, og ikke hos 100 eller flere nye kommunalbestyrelser.

Placeres ansvaret for beskæftigelsesindsatsen i kommunerne, bliver det kommunalbestyrelsen, som skal foretage den afgørende politiske prioritering. Det vil markant øge risikoen for, at beskæftigelsespolitikken bliver lokalpolitik og ikke bidrager til løsningen af de langsigtede økonomiske og strukturelle udfordringer, velfærdssamfundet står overfor.

Regeringen siger, at hensigten er at sikre en styrket statslig styring - men mulighederne herfor synes ikke at være tilstede. Kommunalbestyrelsen får det reelle ansvar, og beskæftigelsesministeren vil ikke kunne pålægge kommunalbestyrelsen bestemte prioriteringer, resultat- og kvalitetskrav - men kan kun rådgive og håbe på, at der skabes gode resultater, der understøtter den økonomiske politik.
Konsekvensen af et system, hvor kommunalbestyrelsen sidder alene med rorpinden, vil være at:
 • Folketing og beskæftigelsesminister afskriver sig betydelig indflydelse på beskæftigelsespolitikken
 • Regeringens vil få sværere ved at nå sine 2010-målsætninger for beskæftigelsen
 • Mobiliteten på arbejdsmarkedet bliver begrænset og ikke fremmet
 • Flere vil blive fastholdt i ledighed
 • Hensynet til virksomhedernes behov for arbejdskraft vil blive nedprioriteret og fokuseret inden for kommunegrænsen
Direktør Henrik Bach Mortensen, siger:

For mig at se, er der endnu ikke præsenteret analyser, der peger på, at kommunerne vil være de bedste til at håndtere beskæftigelsesindsatsen.

Det nuværende AF har bestemt heller ikke imponeret, men netop derfor var det også fremsynet af partierne bag "Flere i arbejde", da man vedtog at etablere en række samarbejdsforsøg mellem AF og kommunerne om en mere enstrenget beskæftigelsesindsats.

Inden regeringen beslutter sig for at slippe ansvaret, skylder man at få vished for, hvordan et enstreget beskæftigelsessystem kan indrettes, så det skaber bedre resultater - og ikke det modsatte. Så mit råd er at opprioritere samarbejdsforsøgene, sæt flere i gang, læg mere prestige i dem og høst erfaringerne. I mellemtiden bør ministeren tage fat på at løse de mange opgaver og udfordringer, som der skal findes en løsning på, inden et nyt beskæftigelsessystem kan etableres. Det drejer sig bl.a. om:
 • At de nuværende store variationer i resultaterne hos kommunerne skal reduceres
 • At der udvikles et landsdækkende IT-værktøj, der kan understøtte servicen overfor alle ledige og virksomheder
 • At der udvikles benchmarking og kontrolsystemer, der synliggør og dokumenterer effekterne af den indsats, der gennemføres
 • At der udvikles effektive økonomistyrings- og udligningssystemer, der sikrer incitamenter for systemerne til at gøre deres bedste
Jeg vil derfor opfordre til, at de politiske partier ikke - på det foreliggende ufuldstændige grundlag - lægger sig fast på en placering af beskæftigelsespolitikken for de næste mange år, men i stedet afventer resultaterne fra samarbejdsforsøgene og bruger tiden på at udvikle de nødvendige støttesystemer.

Man bør ikke gamble med beskæftigelsespolitikken for at få kabalen om strukturreformen til at gå op.
Arbejdsmarked
27. april 2004
KONTAKT
LÆS MERE
Høringssvar til Strukturkom- missionens betænkning - Beskæftigelses- området