Dansk Arbejdsgiverforening har den 6. september 2004 via Beskæftigelsesrådet svaret Arbejdsmarkedsstyrelsen i sagen om Høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Beskæftigelsestilbud til særligt udsatte unge under 18 år) Arbejdsmarkedsstyrelsen har anmodet om Beskæftigelsesrådets kommentarer til udkast til lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Beskæftigelsestilbud til særligt udsatte unge under 18 år, der opfylder betingelserne for revalidering).

Arbejdsgiversidens bemærkninger til udkastet til lovforslag:

Det skal indledningsvis bemærkes, at arbejdsgiversiden undrer sig over, at Beskæftigelsesministeriet - blot en måned efter, at Beskæftigelsesrådet blev hørt om en forsøgsbekendtgørelse om beskæftigelsestilbud til unge i Københavns Kommune - sender et lovforslag, der skal udbrede forsøgsordningen på landsplan i høring.

Arbejdsgiversiden er enig i, at der bør nytænkes for så vidt angår indsatsen for marginaliserede unge, men ser imidlertid en række principielle problemer ved lovforslaget.

Med lovforslaget vil unge, der opfylder betingelserne for at modtage revalidering efter § 46 i lov om aktiv social politik, kunne modtage tilbud om virksomhedspraktik og i den forbindelse modtage godtgørelse svarende til kontanthjælp for udeboende unge under 25 år på nedsat hjælp (4.506 kr.). Godtgørelsen fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer og med udgangspunkt i den mindste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelsesområde.

Arbejdsgiversiden har som udgangspunkt sympati for forslaget om at åbne op for, at marginaliserede unge under 18 år kan få ret til et beskæftigelsesrettet tilbud. Arbejdsgiversiden anser det imidlertid for problematisk, at personkredsen for at modtage offentlig forsørgelse de facto udvides, så personer under 18 år og i enkelte tilfælde 14-årige også kan blive berettiget til en offentlig ydelse. Dette særligt i lyset af, at det vurderes, at 1.000 personer vil blive omfattet af ordningen.

Det er ligeledes arbejdsgiversidens opfattelse, at anvendelsen af revalideringsbestemmelserne i sig selv er uhensigtsmæssig, fordi det trækker i retning af at anvende revalidering i forhold til andre persongrupper end den oprindeligt tiltænkte - personer, der som følge af nedsat arbejdsevne, ikke længere kan forsørge sig selv, og dermed har behov for omskoling til andet erhverv.

Der kan også stilles spørgsmålstegn ved, om målgruppen (marginaliserede unge) kan opfylde betingelserne for at være berettiget til revalidering, idet uafbrudte skoleforløb, kriminalitet mv. ikke i sig selv kan betegnes som en nedsat arbejdsevne, der berettiger til revalidering.

Arbejdsgiversiden kan på den baggrund ikke støtte udkastet til lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der giver mulighed for beskæftigelsesrettede tilbud til unge under 18 år.