Dansk Arbejdsgiverforening har den 12. oktober 2004 via Beskæftigelsesrådet svaret Arbejdsmarkedsstyrelsen i sagen om Høring om forslag til lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, lov om arbejdsskade og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (En styrket sygefraværsindsats med ny visitation og opfølgning i sygedagpengesager) Høringssvaret i Word-format Resumé Lovforslaget er et led i regeringens sygefraværshandlingsplan, og udmønter anbefalinger fra de af regeringen nedsatte udvalg om bedre lægeerklæringer mv. og om en ny kommunal visitations- og opfølgningsmodel i sygedagpengesager.

Det er DA's opfattelse, at lovforslaget indeholder en række positive elementer som f.eks. bortfald af statsrefusion ved manglende kommunal opfølgning, en skærpet kommunal opfølgningspligt i sygedagpengesager.

DA finder imidlertid, at lovforslaget ikke udmønter en række af udvalgenes anbefalinger, som kommer virksomhederne til gode. Der er især følgende 3 områder, hvor lovforslaget efter DA's opfattelse er mangelfuldt:
  • DA finder det yderst problematisk, at lovforslaget ikke indeholder de ændringer af reglerne om delvis uarbejdsdygtighed, som det af regeringen nedsatte udvalg om bedre lægeerklæringer, i enighed har anbefalet. Udvalget anbefaler, at det gøres til en hovedregel, at der skal være opnået enighed mellem sygemeldte og virksomhederne om delvis genoptagelse af arbejdet, inden kommunen kan delvis raskmelde.
  • DA kan ikke støtte, at lægeerklæringen skal indeholde oplysninger om, hvilke arbejdsfunktioner den enkelte kan og ikke kan udføre. Lægen har ikke tilstrækkelig viden om arbejdspladsen og de arbejdsfunktioner den sygemeldte udfører, og en lægelig udtalelse vil derfor alene bero på oplysninger fra den sygemeldte, der heller ikke som udgangspunkt har tilstrækkelig viden om mulige arbejdsfunktioner på virksomheden. Det er viden, som kun virksomheden besidder.
  • Endelig sikres det ikke med lovforslaget, at virksomheder, der udbetaler løn under sygdom og dermed modtager den sygemeldtes sygedagpenge i refusion fra kommunen, ikke mister refusionen, hvis den sygemeldte ikke indsender oplysningsskemaet rettidigt til kommunen. En situation, hvor virksomheder "rammes" af en sanktion, som skyldes lønmodtagerens forhold og som er møntet på denne.
Endelig har DA påpeget, at der er en række udeståender fra handlingsplanen som endnu ikke er gennemført.