Dansk Arbejdsgiverforening har den 12. oktober 2005 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om

Høringssvar på forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Beskæftigelsesministeriet har med brev af 26. september d.å. anmodet Dansk Arbejdsgiverforening om bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Lovforslaget indeholder 2 elementer. Der er dels tale om en justering af reglerne om erstatning for tab af erhvervsevne til personer, der efter en arbejdsskade kommer i fleksjob, dels en ændring af reglerne om fastsættelse af den årsløn, der skal anvendes til beregning af erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger.

Baggrunden for det ene element i forslaget skal søges i Højesterets dom af 23. december 2003 – den såkaldte fleksjobdom. Dommen underkendte den hidtidige administrative praksis, hvorefter fastsættelsen af erhvervsevnetabet for personer, der efter en arbejdsskade er i fleksjob, blev fastsat på baggrund af lønnen i fleksjobbet. Dommen har betydet, at der er en forskelsbehandling mellem personer med en anerkendt arbejdsskade i ordinær beskæftigelse og i fleksjob, og at der sker overkompensation af tilskadekomne i fleksjob.

DA finder det rigtigt, at regeringen med lovforslaget søger at løse den problemstilling, der er opstået som følge af Højesterets ovennævnte dom. Ved lovforslaget genindføres den tidligere administrative praksis, således at der ikke længere er et stort økonomisk incitament for personer, der har anmeldt en arbejdsskade til at søge fleksjob frem for ordinær beskæftigelse. Lovforslaget sidestiller dermed personer i fleksjob med personer i ikke støttet erhverv for så vidt angår erstatning af erhvervsevne. DA finder dette rimeligt og kan på det grundlag støtte ændringsforslaget.

DA forstår det andet element omkring fradrag af arbejdsmarkedsbidraget således, at der med lovforslaget tilsigtes en harmonisering af beregningen af erstatning for erhvervsevnetab og tab af forsørger med de sociale ydelser. DA kan på denne baggrund støtte ændringsforslaget.

KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk
Publiceret:
14. oktober 2005