Dansk Arbejdsgiverforening har den 29. marts 2004 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

EUROPASS – Kommissionens forslag om en samlet ramme for gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer

Dansk Arbejdsgiverforening er gennem EU-specialudvalget blevet inviteret til at kommentere forslaget om en samlet ramme for gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer – med høringsfrist d. 29. marts 2004.

DA hilser initiativet om EUROPASS velkommen. Det er tilfredsstillende, at det europæiske CV bliver det samlende dokument for de øvrige dokumenter, og at det både er frivilligt og personligt at anvende porteføljen. Gennem en samlet ramme kan det sikres, at dokumenterne får en stor effekt, og initiativet derved kan understøtte den enkeltes mobilitet både i uddannelsesmæssig og i erhvervsmæssig sammenhæng.

DA støtter desuden, at der sker en national forankring gennem nationale EUROPASS-kontorer, og at porteføljen både bliver internetbaseret og papirbåret.

Selv om der allerede er knyttet flere dokumenter til porteføljen, støtter DA at initiativet bliver en fleksibel ramme, der senere kan inddrage andre dokumenter. Blandt de eksisterende dokumenter er Diploma Supplement, Certificate Supplement, den europæiske sprogmappe og Mobilipass.

DA skal dog udtrykke en vis bekymring for, om Mobilipass i tilstrækkelig grad får inddraget de praktikperioder, der knytter sig til de danske erhvervsrettede uddannelser på ungdomsud-dannelsesniveau, KVU og MVU-niveau.

DA skal derfor anbefale, at der i opbygningen af Mobilipass sikres et synligt afsnit for ophold i forbindelse med praktik, så europæiske arbejdsgivere har mulighed for hurtigt at finde sådanne perioder. Den foreslåede opbygning synes i overvejende grad at være fokuseret på ophold i uddannelsesinstitutioner.

DA skal endvidere gøre opmærksom på, at arbejdsmarkedets parter er nævnt som vigtige medspillere i de Lissabon-konklusioner, initiativet bygger på. Derfor vil det være naturligt, at inddrage arbejdsmarkedets parter ud over den behandling, der finder sted i Advisory Committee of Vocational Training. Da porteføljen skal anvendes i forbindelse med erhvervsmæssig mobilitet, bør arbejdsmarkedets parter bl.a. inddrages i forbindelse med implementeringen og i forbindelse med evalueringen af implementeringen.

Med venlig hilsen

DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

Lise Skanting