Dansk Arbejdsgiverforening har den 28. november 2005 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

EU- Kommissionens arbejdsdokument ”På vej mod en europæisk referenceramme for kvalifikation og livslang læring”

Under henvisning til Undervisningsministeriets brev af 7. november, hvori man anmodede om skriftlige bemærkninger til EU- Kommissionens forslag om ”En europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring”, skal Dansk Arbejdsgiverforening (DA) afgive følgende kommentarer til forslaget.

DA lægger ud fra et ønske om et øget arbejdsudbud vægt på, at mobiliteten af arbejdskraft mellem EU’s medlemslande øges og at de barrierer, som hindrer hurtig og effektiv mobilitet, bør nedbrydes. Også mobiliteten af studerende mellem landene bør øges. En af de åbenbare barrierer er de begrænsninger, der opstår som følge af forskellighed i de enkelte landes uddannelser og den manglende gensidige anerkendelse af uddannelserne.

DA finder, at EU- Kommissionens tilgang til problemstillingen anerkendelse af kvalifikationer er fornuftig. Ideen med at opstille en referenceramme eller et referencepunkt, som de enkelte medlemslandes kompetencesystemer kan ”oversættes” op imod, er rigtig, idet den ikke foreskriver, hvilke uddannelser i de enkelte medlemslande, der skal indplaceres på hvilket niveau– det er det enkelte lands opgave at foretage en vurdering og en indplacering. Det er også fornuftigt, at der fokuseres på læringsudbytte eller opnåede kompetencer, og ikke på hvor mange år uddannelsen varer. Endelig er det rigtigt, at systemet bygger på frivillighed, da tvangssystemer ikke vil fungere.

Etableringen af et sådant system vil tage lang tid og vil stille betydelige krav til de enkelte medlemslande om at få etableret et sammenhængende nationalt kvalifikationssystem byggende på det samme princip. Et nationalt kvalifikationssystem byggende på læringsudbytte – som også inkorporerer kompetencer opnået på arbejdspladsen - den såkaldte realkompetence – kan medvirke til at øge mobiliteten på arbejdspladserne og mellem de forskellige niveauer i uddannelsessystemet. DA skal anbefale etableringen af et samlet nationalt kvalifikations-/kompetencesystem byggende på opnåede kompetencer, der kan spille op det foreslåede europæiske kvalifikationssystem.

Anvendeligheden for virksomhederne af EQF- systemet er umiddelbart begrænset, idet deres rekruttering af medarbejdere bygger på vurderingen af kvalifikationer og tidligere beskæftigelse. På lidt længere sigt kan EQF- systemet dog medvirke til at skabe transparens og over-skuelighed i de opnåede kompetencer i det nationale kompetencesystem.

Konkret skal der til det foreliggende forslag bemærkes:

  • at det er vigtigt at EQF- systemet omfatter, såvel videregående uddannelse, som erhvervsrettet uddannelse i et livslangt læringsperspektiv
  • at referencerammen ikke skal bygges op alene på det formelle uddannelsessystem – også realkompetencer opnået på arbejdspladsen skal indplaceres i systemet
  • at antallet af niveauer – 8 – måske er fornuftigt. En konkret vurdering bør dog afhænge af, om systemet kan omfatte såvel kompetencerne i det formelle uddannelsessystem, som senere opnåede kompetencer på arbejdspladsen f.eks. ledelsesmæssigt
  • at EQF- systemets fokus i for høj grad bygger på uddannelsesudbyderens og de uddannelsessøgendes præmisser, og i mindre grad på kompetencer, der er opnået i praktik på arbejdsmarkedet
  • at det foreslåede system er beskrevet noget kompliceret/bureaukratisk, og det vil vinde ved en forenkling – især hvis det skal kunne formidles til virksomheder
  • at det er vigtigt, at den foreslåede model testes grundigt i praksis, inden man lægger sig fast på en model og på et bestemt antal niveauer
  • at der ikke skal etableres et nyt bureaukratisk superkontor i Bruxelles, som skal indplacere medlemslandenes uddannelser – det sker bedst nationalt og enkelt
  • at der skal etableres en klar sammenhæng mellem systemerne ECTS og ECVET og det nye EQF- system, så der ikke opstår uhensigtsmæssige konkurrerende system
  • at der sker en koordinering mellem EQF- systemet og Direktivet om gensidig anerkendelse af professionsuddannelser, som opererer med 5 niveauer. Hvorfor der er ikke overensstemmelse mellem antallet af niveauer i de to regelsæt?
  • at en væsentlig forudsætning for en national forankring af et fælles nationalt og måske også europæisk kvalifikationssystem er en målrettet markedsføring af systemet overfor brugere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Erfaringer fra andre europæiske lande viser, at mange små og mellemstore virksomheder kan have vanskeligheder med at overskue og anvende sådanne systemer

Afslutningsvis skal DA bemærke, at etableringen af såvel et nationalt kvalifikationssystem (NQF), som et europæisk kvalifikationssystem (EQF) vil kunne medvirke til at øge såvel den geografiske mobilitet i Europa som den faglige og uddannelsesmæssige mobilitet i Danmark..

Med venlig hilsen

DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

Henning Gade

KONTAKT
Publiceret:
29. november 2005