Dansk Arbejdsgiverforening har den 5. januar 2006 svaret Skatteministeriet i sagen om forskellige skattelove og afgiftslove m.v.

Høring om forskellige skattelove og afgiftslove m.v.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er den 13. december 2005 blevet hørt af Skatteministeriet om ændring af forskellige skattelove, der fremsættes som led i indsatsen mod skatte- og afgiftsunddragelse, såkaldt ”Fairplay II”.

DA støtter generelt regeringens initiativer i indsatsen mod skatte- og afgiftsunddragelse udmøntet i bl.a. fairplay-kampagnerne. Efter DA’s vurdering skal forslag som led heri altid balanceres mellem at ramme det sorte eller grå arbejdsmarked og ikke påføre lovlydige virksomheder unødvendige hindringer eller administrative byrder.

DA har ingen bemærkninger til hovedparten af lovforslagene, da de ligger uden for DA’s virkefelt. Lovpakken indeholder dog også skærpede regler om indberetning af udstationerede inden for bygge- og anlægsbranchen ved ændring af skattekontrolloven, jf. lovpakkens § 3 om ændring af skattekontrollovens § 7E.

DA kan ikke støtte dette lovforslag.

Efter den gældende skattekontrollov skal en virksomhed, der indgår en aftale om bygge- og anlægsarbejde med en virksomhed i udlandet af mere end 3 måneders varighed, indberette aftalen til told- og skatteforvaltningen.

Forslaget indebærer, at alle aftaler om bygge- og anlægsarbejde mellem en dansk virksomhed og en udenlandsk underentreprenør skal indberettes til told- og skatteforvaltningen uanset arbejdets varighed. Fristen for indberetning nedsættes endvidere fra 30 dage til 14 dage efter aftalens indgåelse. Alle oplysningerne vedrørende aftalen skal foreligge på det tidspunkt, hvor den udenlandske virksomhed begynder arbejdet i Danmark. Som noget nyt vil indberetningspligten fremover også omfatte navn og adresse på underentreprenørens udstationerede ansatte. Hertil kommer skærpede bøder for overtrædelse.

DA finder, at den foreslåede ordning vil være overordentlig vanskelig for danske virksomheder at administrere i forhold til at anvende udenlandske entreprenører og vil fjerne nødvendig fleksibilitet i udførelsen af en opgave i Danmark. Det må ofte vurderes umuligt for en virksomhed på forhånd at oplyse om, hvilke medarbejdere, der skal indgå i en konkret arbejdsopgave i Danmark. Dette gælder navnlig, når der er tale om mindre og kortvarende opgaver.

Det er efter DA’s opfattelse principielt urigtigt at gøre en virksomhed eller en tjenesteydelsesnyder ansvarlig for ansatte hos andre arbejdsgivere og vel og mærke under bødeansvar.

Efter DA’s vurdering synes lovforslaget at gå ud over sit angivne formål om at bekæmpe skatte- og afgiftsunddragelse. DA vurderer, at forslaget overvejende vil virke som en byrde for de lovlydige firmaer uden at ramme det grå eller sorte arbejdsmarked. Der er i forvejen en pligt for udenlandske virksomheder, som ønsker at levere tjenesteydelser i Danmark, til momsregistrering 8 dage før levering af tjenesteydelsen starter. Herunder kan der også af skattemyndighederne anmodes om oplysninger om antal af ansatte, indgåede aftaler m.v. Vedrørende udstationerede udenlandske medarbejdere er der også indført pligt til indsendelse af blanket E 101 til de danske myndigheder.

DA finder, at sådanne meddelelsespligter er højst betænkelige henset til princippet om fri bevægelighed for tjenesteydelser over landegrænserne. Efter DA’s opfattelse bør sådanne nationale ordninger afskaffes eller begrænses mest muligt ved ydelser af tjenesteydelser på tværs af landegrænserne. DA arbejder også herfor i drøftelsen af servicedirektivforslaget. DA kan derfor ikke støtte indførelsen af en dansk ordning.

KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Publiceret:
5. januar 2006