Dansk Arbejdsgiverforening har den 3. februar 2006 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om

Høring om videreførelse af Østaftalen

I brev fra Beskæftigelsesministeriet fra den 9. januar 2006 er Dansk Arbejdsgiverforening blevet anmodet om at vurdere behovet for at opretholde den politisk besluttede nationale overgangsordning vedrørende den fri bevægelighed for arbejdskraft fra de 8 nye østeuropæiske EU-medlemslande, herunder komme med eventuelle forslag til justering af regelsæt og sagsbehandlingsprocedurer.

Dansk Arbejdsgiverforening har med stor interesse læst rapporten fra Rambøll om ”EU-udvidelsens betydning for det danske arbejdsmarked”, hvori den nationale overgangsordning er blevet evalueret efter lidt over 1 års virke. Det er værd at fremhæve:

  • At tilgangen af arbejdskraft fra 8 østeuropæiske EU-lande i de første 16 måneder – svarende til ca. 0,15 % af de beskæftigede i Danmark – ikke vurderes at have påvirket de generelle forhold vedrørende beskæftigelse, ledighed og lønudvikling på det danske arbejdsmarked
  • At overgangsordningen har været med til at sikre ansættelse på danske løn - og ansættelsesvilkår og derved har medvirket til en positiv opbakning i Danmark til EU’s udvidelse
  • At der ikke er konstateret utilsigtet misbrug af danske sociale ydelser
  • At den relativt lange sagsbehandlingstid for meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse af nogle arbejdsgivere opfattes, som en barriere for brugen af østeuropæisk arbejdskraft
  • At tilgangen af arbejdskraft fra de nye medlemslande har medvirket til at afhjælpe mangel på arbejdskraft i en række brancher

Dansk Arbejdsgiverforening har ligeledes bemærket de anbefalinger, som Rambøll rapporten fremlægger, nemlig:

  • At mulighederne for at lempe ordningen skal undersøges eller at de administrative procedurer skal gøres mere enkle
  • At der bør overvejes konkrete initiativer for at tiltrække højtuddannet og faglært arbejdskraft fra de østeuropæiske EU-lande

Dansk Arbejdsgiverforening går principielt ind for fri bevægelighed for arbejdskraft og ens regler for alle i hele EU. Dansk Arbejdsgiverforening skal i lyset af presset på den danske arbejdsstyrke i fremtiden og en aktuel flaskehalsrisiko på en række områder anbefale, at overvejelsen om en forlængelse af den nationale overgangsordning vurderes i sammenhæng hermed.

Tilgangen af arbejdskraft fra de nye medlemslande i Østeuropa vil kunne komme til at spille en væsentlig rolle for at opretholde balancen på det danske arbejdsmarked i de kommende år. Der bør derfor arbejdes målrettet og offensivt fra de danske arbejdsmarkedsmyndigheders side for at oplyse og forberede arbejdstagere – højtuddannede, faglærte og ufaglærte - fra de nye medlemslande på at påtage sig et arbejde i Danmark. Sådanne initiativer kunne iværksættes i et samarbejde med arbejdsgiverorganisationer i Danmark og kunne indebære bilaterale samarbejdsaftaler med arbejdsmarkedsmyndigheder i andre EU-medlemslande. Vi skal ligeledes anbefale, at der, som foreslået af Rambøll, iværksættes særlige initiativer for at tiltrække mere højtuddannet, faglært og ufaglært arbejdskraft til danske virksomheder.

Dansk Arbejdsgiverforening har ikke konstateret problemer omkring aftaleområdet i relation til implementering af Overgangsordningen på det overenskomstdækkede område. Vi skal dog pege på, at reglerne omkring forlængelse/fornyelse af arbejdsaftaler skal lempes, så vi undgår sager, hvor i øvrigt lovlydige virksomheder bliver ramt af, at en arbejdstilladelse for en ansat ophører. Der har ligeledes fra en række af vore medlemsorganisationer været rejst kritik af den lange sagsbehandlingstid, de omstændelige procedurer bl.a. når en arbejdstager fra Østeuropa skal skifte fra en virksomhed til en anden virksomhed, samt papirgange i Udlændingestyrelsen.

Vi skal derfor foreslå, at det i overvejelserne indgår, hvordan sagsbehandlingstiden kan nedbringes – eventuelt ved, at Udlændingestyrelsen hurtigt screener ansøgninger for at tjekke, at de nødvendige papirer er udfyldt korrekt, og derefter hurtigt giver virksomhederne besked om de manglende oplysninger, og ved at indføre en lavere maksimal sagsbehandlingstid end den gældende. Vi skal ligeledes foreslå, at Udlændingestyrelsen indleder et samarbejde med vore medlemsorganisationer for at effektivisere sagsgangene for godkendelse af arbejdstilladelser. Endelig skal vi anbefale, at reglerne omkring forlængelse/fornyelse af arbejdstilladelser lempes.

Dansk Arbejdsgiverforenings repræsentanter i de regionale arbejdsmarkedsråd har medvirket til at behandle anmodninger om arbejdstilladelser til arbejdstagere, der ikke er ansat på overenskomst. Dette arbejde har i det store hele fungeret tilfredsstillende, og det har medvirket til at skabe indsigt og tryghed omkring beskæftigelsen af arbejdskraft fra de nye EU-medlemslande.

Dansk Arbejdsgiverforening skal udtrykke sin anerkendelse af, at Østaftalen har medvirket til at sikre en relativ ukompliceret gennemførelse af udvidelsen af EU med de nye Østeuropæiske lande.

Såfremt der fortsat er et politisk ønske om at forlænge Overgangsordningen, skal vi anmode om, at vore anbefalinger indgår i det videre arbejde i den politiske følgegruppe.

KONTAKT
Publiceret:
7. februar 2006