Dansk Arbejdsgiverforening har den 25. april 2006 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om

Kommissionens meddelelse om en politikplan om lovlig indvandring

Alle EU-lande står over for det samme problem med en aldrende befolkning og en deraf følgende mangel på arbejdskraft. Fri bevægelighed medlemslandene imellem kan derfor ikke løse problemerne. Det er nødvendigt at åbne op for yderligere beskæftigelsesmotiveret indvandring fra tredjelande, da behovet for arbejdskraft med de rette kvalifikationer vil stige fremover. Det vil ikke løse hele arbejdskraftproblemet, men kan være en del af en vifte af initiativer. I det lys er DA enige i Kommissionens tilgang i meddelelsen.

I forhold til Kommissionens forslag om et generelt direktiv, som skal omhandle rettigheder for beskæftigede indvandrere fra tredjelande, finder vi ikke, at et sådant direktiv er nødvendigt, da lønmodtageres rettigheder allerede er dækket af eksisterende nationale og/eller EU-lovgivning.

I forhold til de fire specifikke direktiver, som Kommissionen foreslår, er det vigtigt at være opmærksom på, at behovene i de enkelte medlemslande er forskellige, og det skal derfor sikres, at medlemslandene har fleksibilitet til at regulere indvandringen af arbejdskraft fra tredjelande alt efter de specifikke behov.

EU-initiativer skal respektere subsidiaritetsprincippet, hvor kompetencen til at tillade indvandring fra tredjelande ligger hos det enkelte medlemsland, som også bedst er i stand til at vurdere de specifikke arbejdskraft- og kvalifikationsbehov, der er i landet. Det er afgørende, at der sker en sikring af, at den beskæftigelsesmotiverede indvandring passer ind til behovene hos virksomhederne. En kvantificering af behovene på EU-niveau er derfor ikke hensigtsmæssig.

Samtidig er det vigtigt, at Kommissionen lægger op til, at der skabes hurtige, gennemsigtige og ubureaukratiske systemer på nationalt niveau og simplificerer de administrative procedurer.

KONTAKT
Publiceret:
28. april 2006