Dansk Arbejdsgiverforening har den 29. november 2006 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

Høringssvar på forslag til lov om udbygning af realkompetencer mv.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er blevet anmodet om at afgive høringssvar på forslag til lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Udbygning af anerkendelse af realkompetence på voksen- og efteruddannelsesområdet mv.), reference 001.752.021. DA har følgende bemærkninger:

DA kan tilslutte sig, at muligheden for at få foretaget realkompetencevurderinger på voksen- og efteruddannelsesområdet udbygges. DA støtter, at vurderingen af realkompetencer bidrager til at lette adgangen til videre uddannelse samt give grundlag for afkortning/individuel tilrettelægning af en uddannelse. Herudover vil realkompetencevurderingerne kunne give mulighed for at opnå dele af eller hele uddannelsesbeviser.

Det fremgår af lovforslaget, at det fortsat er de uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelserne, som skal vurdere ansøgerens realkompetencer i forhold til de adgangskrav eller de uddannelsesmål, der er for uddannelsen.

Det er DA’s vurdering, at den enkelte uddannelsesinstitution dermed kan have et økonomisk incitament til at være forbeholden med hensyn til at anerkende alle ansøgerens relevante real-kompetencer og dermed forøge den mængde af uddannelse, ansøgeren evt. skal gennemføre, førend den ønskede uddannelsestilstand er opnået. Dermed øges uddannelsesinstitutionernes samlede uddannelsesvolumen på trods af, at hensigten med udbygningen af realkompetence-vurderingerne er det modsatte.

DA finder det derfor ikke hensigtsmæssigt, at lovforslaget ikke giver uddannelsesinstitutionerne de rette incitamenter til at gennemføre uvildige vurderinger af den enkeltes realkompetencer. Hvorvidt etableringen af en klageinstans er tilstrækkelig til at sikre uvildige realkompetencevurderinger er ikke sandsynliggjort. Antallet af klager og efterfølgende afgørelser bør derfor følges nøje.

Vurderingen af realkompetencer bør også ses i sammenhæng med vejledning af den enkelte.

DA foreslår derfor, at der ved det kommende eftersyn af vejledningsområdet fokuseres på, hvordan vejledningen kan understøtte udviklingen i vurderingerne af realkompetence, og dermed sikre, at realkompetencevurderingen virker efter hensigten i forslaget.

I bemærkningerne til lovforslaget er under punktet: De økonomiske og administrative konsekvenser ……nævnt, at forskellige udgifter i forbindelse med gennemførelsen af lovforslaget forudsættes afholdt inden for den eksisterende EVE-ramme. De nævnte beløb er ikke særligt store, men DA finder det betænkeligt, hvis der hermed starter en udvikling, hvorefter de afsatte bevillinger til erhvervsrettet VEU – hvor alle ønsker en styrket indsats – udhules.

KONTAKT
Chefkonsulent
Ann B. Poulsen
33 38 94 15
abp@da.dk
Publiceret:
4. december 2006