Dansk Arbejdsgiverforening har den 22. december 2006 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om Grønbogen om modernisering af arbejdsretten m.v.

Grønbog: Modernisering af ”arbejdsretten” m.v.

Høringssvaret i PDF-format.

Resumé

Den endelige version af Grønbogen afspejler et velkomment forsøg på en mere dynamisk og afbalanceret tilgang fra Kommissionen til beskæftigelsesdagsordenen set i sammenhæng med det arbejds- og ansættelsesretlige område end tidligere set. Desværre indeholder den danske version uhensigtsmæssige oversættelsesfejl, så den netop ikke fanger Kommissionens bevægelse henimod flexicurity-tænkningen.

Grønbogen afspejler i sin endelige formulering og tilblivelse, at der på europæisk niveau er en erkendelse af nødvendigheden af et paradigmeskift fra ”tryghed i ansættelsen” som udgangs-punkt for reglerne på arbejdsmarkedet til ”tryghed i beskæftigelsen” og dermed overgangen til flexicurity-tænkningen.

Internt i Kommissionen synes der at være betydelige forskelle mellem f.eks. Kommissionens embedsmænd og mellem tjenestegrenene. Flexicurity-tilgangen er tydelig i navnlig Grønbogens analysedel, medens de dele i Grønbogen, hvor der sigtes til konkrete initiativer, klart synes præget af en mere reguleringspræget tilgang. Der skal således klart skelnes mellem analysedelen og spørgsmålene i Grønbogen.

Efter DA’s opfattelse skal man fra dansk side benytte Grønbogen til yderligere at fastholde flexicurity-tænkningen som et nødvendigt udgangspunkt fra EU ikke alene for analyserne af beskæftigelsesområdet, men også for politikformuleringerne. Flexicurity-tænkningen bør i højere grad anvendes som et mainstreamredskab således, at det indgår i alle led i fællesskabets politikker på hele beskæftigelsesområdet.

Der er f.eks. i flexicurity-tænkningen intet behov for et fælles ”floor of rights”, inddragelse af selvstændige eller tilnærmelse af lønmodtagerdefinitioner, men derimod behov for bedre samspil mellem EU-niveauet og medlemsstaterne med henblik på at sikre mere fleksibilitet i de beskæftigelsesretlige systemer og hindre, at rettigheder bliver en barriere for mobilitet og udvikling af en større og velkvalificeret arbejdsstyrke.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Publiceret:
3. januar 2007