Dansk Arbejdsgiverforening har den 21. februar 2008 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

Høringssvar på udkast til bekendtgørelse om brobygning og introduktionskurser til ungdomsuddannelserne

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er blevet anmodet om at afgive høringssvar på forslag til bekendtgørelse om brobygning og introduktionskurser til ungdomsuddannelserne, jeres reference 018.435.021. DA har følgende bemærkninger:

Introduktion og brobygning til ungdomsuddannelser

I den nye bekendtgørelse lægges der op til, at elever i 9. klasse skal tilbydes brobygning til ungdomsuddannelserne. I bekendtgørelsen (§ 3, stk. 2) henvises udtrykkeligt til erhvervsuddannelserne, htx, hhx, stx og hf.

DA finder, at det er en alvorlig mangel ved bekendtgørelsen, at der ikke udtrykkelig henvises til Erhvervsgrunduddannelsen (EGU). Elever i 9. klasse bør tilbydes brobygning til Erhvervsgrunduddannelsen på samme måde som de øvrige ungdomsuddannelser.

Erhvervsgrunduddannelsen, der hovedsagelig gennemføres på en produktionsskole og indeholder praktik, er et godt uddannelsestilbud til den forholdsvis store gruppe af unge, der har svage kundskaber i dansk og matematik, er skoletrætte eller har behov for at forbedre deres personlige kompetencer. Erfaringen med EGU viser, at den for mange unge fører til uddannelse på en erhvervsskole eller beskæftigelse. Det er derfor vigtigt, at Erhvervsgrunduddannelsen i forhold til eleverne i 9. klasse introduceres som et ligeværdigt uddannelsestilbud.

Inddragelsen af Erhvervsgrunduddannelsen i brobygningsforløbene vil også understøtte regeringens målsætning om uddannelse til flere unge, da det i den sammenhæng er forudsat, at flere unge end i dag gennemfører EGU.

I tilknytning til brobygningen til EUD er det vigtigt, at det over for erhvervsskolerne præciseres, at det ikke kun er de populære uddannelser, f.eks. tømreruddannelsen, der præsenteres, men også at mindre kendte fag inden for indgangen bliver præsenteret.

Samarbejde mellem skoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning

Vejledning af unge skal være et sammenhængende forløb. Samarbejdet mellem skoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning og ungdomsuddannelsesinstitutionerne skal derfor sikre sammenhængende vejledning, og der skal derfor være klare aftaler mellem forskellige aktører i vejledningen af unge.

DA finder derfor, at der til bekendtgørelsen skal tilføjes, at der skal indgås samarbejdsaftaler mellem de enkelte skoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning om formidling, koordinering, for- og efterbehandling af introduktionskurser og brobygningsforløb, jf. § 2, § 4, § 11 og § 12. Ydermere bør der af § 4 fremgå, at for- og efterbehandlingen foregår i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Brobygning i 10. klasse

Brobygning skal, jf. loven om vejledning om uddannelse og erhverv, ”give den unge bedre mulighed for og motivation til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse samt udvikle den unges faglige og personlige kompetencer.”

Brobygningsforløbene skal derfor være placeret i skoleåret, så den unge kan drage nytte heraf i forbindelse med valget af ungdomsuddannelse. Den obligatoriske brobygning skal derfor være afviklet, inden den unge vælger ungdomsuddannelse, og det er dermed ikke tilstrækkeligt, at blot mindst én uge er afviklet inden 1. marts i skoleåret, som det fremgår af § 7 stk. 4.

KONTAKT
Publiceret:
25. februar 2008