Dansk Arbejdsgiverforening har den 25. marts 2008 svaret Velfærdsministeriet i sagen om

Høringssvar lovforslag om ændring af lov om social pension og lov om førtidspension

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger (SALA) er blevet anmodet om at afgive et høringssvar på lovforslag om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Sikkerhed for ret til førtidspension

DA og SALA er positive over for hensigten om at sikre, at flere danskere har en tilskyndelse til at arbejde. Det er dog væsentligt, at personer, der har mulighed for at forsørge sig selv gennem ordinært arbejde, ikke samtidig har ret til offentlige ydelser. Det bliver en væsentlig udfordring for de kommende politiske drøftelser om førtidspension at sikre, at det ikke bliver tilfældet fremover.

DA og SALA vil særligt pege på nødvendigheden af, at der politisk bliver taget hånd om, at:

  • Undgå det stigende antal under 30-årige på førtidspension
  • Sikre, at færre får tilkendt førtidspension på baggrund af psykiske diagnoser
  • Forbedre kommunernes visitation til førtidspension. Ca. 25 pct. af tilkendelser sker i dag på et mangelfuldt grundlag

Øget bundfradrag for folkepensionister

DA og SALA er enig i, at det også for folkepensionister skal kunne betale sig at arbejde.

Årsagerne til, at det i visse situationer ikke kan betale sig at arbejde for folkepensionister, er et samspil mellem modregningsregler for arbejdsindkomst, skat på arbejdsindkomst og modregning af særlige ydelser samt ægtefælleindkomst.

I takt med at f.eks. ”ældrechecken” bliver større, vil samspilsproblemerne ved modregning af arbejdsindkomst blive større. Man bør politisk være tilbageholdende med fortsat at øge samspilsproblemerne i selve folkepensionen gennem øgede skattefinansierede tilskud for efterfølgende af bruge offentlige midler på at afhjælpe de negative effekter af sådanne tilskud.

Ved fortsatte problemer med manglende incitamenter til at arbejde for folkepensionister bør hele folkepensionens modregningsregelsæt vurderes.

Reduceret beskæftigelseskrav ved opsat pension

DA og SALA kan støtte, at mulighederne for opsat pension kommer til at omfatte en bredere målgruppe end hidtil.

KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
Publiceret:
28. marts 2008