Dansk Arbejdsgiverforening har den 25. marts 2008 svaret Arbejdsdirektoratet i sagen om

Høringssvar lovforslag om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring (betaling for 3. ledighedsdag)

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger (SALA) er blevet anmodet om at afgive et høringssvar på lovforslag om ændring af lov om arbejdsløshedsdagpenge (forøgelse af arbejdsgiverfinansierede ledighedsdage fra 2 til 3 dage).

DA og SALA kan ikke støtte lovforslaget. G-dagsordningen er ikke længere tidssvarende. Den ændrede adfærd, som ordningen for 20 år siden ønskede gennemført, er i al væsentlighed sket. Tilbage står kun det fiskale element og de administrative byrder.

Det eneste rigtige svar på problemerne med G-dagsordningen er derfor at afskaffe ordningen.

G-dagene er reelt en skat på brugen af arbejdskraft. Den øgede skat vil få virksomhederne til i mindre grad at benytte arbejdskraft i Danmark, der er medlem af en arbejdsløshedskasse. Det gælder særligt ansættelser, som forventes at være af kortere varighed.

Kun en del virksomhederne, som bliver pålagt denne afgift, har mulighed for at ændre adfærd og derigennem imødekomme det overordnede politiske ønske om at planlægge produktionen mere hensigtsmæssigt. I tilfælde, hvor medarbejdere med et opsigelsesvarsel afskediges, vil en adfærdsændring ikke være mulig. Opsigelsesvarsler er meget udbredte på det danske arbejdsmarked i dag.

Det vil også være vanskeligt at ændre adfærd for medarbejdere, der er ansat i erhverv, hvor produktionsforholdene er ustabile f.eks. vikar-, landbrugs-, byggeri-, transport- og havneområdet.

På områder, hvor det har været muligt, er der sket en væsentlig tilpasning af arbejdstilrettelæggelsen siden G-dagene blev indført i slutningen af 1980’erne. Flere medarbejdere har fået opsigelsesvarsler. I højsæson arbejdes der mere end normal arbejdstid - i lavsæson mindre. Det betyder, at det offentlige ikke i samme grad bliver inddraget i sæsonudsving. Endelig er der sket en betydelig teknologisk udvikling, som har ændret produktionsvilkårene inden for en række brancher.

Lovforslaget vil derfor ikke medføre en adfærdsændring på virksomhederne, så færre bliver afskediget eller hjemsendt. Derimod vil virksomhederne være mere tilbageholdende med at ansætte medarbejdere af kortere varighed. Det vil ikke mindst ramme personer, som har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

Givet at forligspartierne fastholder at ville vedtage lovforslaget skal DA og SALA foreslå følgende ændringer af reglerne:

  1. Ledige skal tilmelde sig på Jobcenteret på 1. ledighedsdag. Dermed kan Jobcenteret formidle vedkommende til arbejde. Arbejdsgiveren har dog ingen mulighed for at kontrollere, at vedkommende har tilmeldt sig Jobcenteret på 1. ledighedsdag, og dermed har ret til dagpengegodtgørelse. For at sikre at virksomhederne kan få denne information foreslås det, at virksomhederne skal have adgang til at få oplyst fra Jobcenteret om de pågældende medarbejdere har været tilmeldt AF på 1., 2. og 3. ledighedsdag.
  2. Pligten til at betale dagpengegodtgørelse bør bortfalde, hvis virksomheden skaffer medarbejderen arbejde på en anden virksomhed på overenskomstmæssige løn og ansættelsesvilkår. Efter de gældende regler kan medarbejderen sige nej til anden tilsvarende beskæftigelse uden konsekvenser og virksomheden skal i det tilfælde – trods en indsats for at finde ny beskæftigelse for medarbejderen – alligevel betale for 1. og 2. ledighedsdag. Det gælder dog ikke, hvis tilbuddet om fortsat beskæftigelse er på samme virksomhed.
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
Publiceret:
28. marts 2008