Dansk Arbejdsgiverforening har den 31. august 2009 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om

Høring angående sager om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministeriet har i mail af 2. juli 2009 anmodet Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og flere af DA’s medlemsorganisationer om oplysninger angående sager, som organisationerne har kendskab til angående afskedigelse af lønmodtagere i forbindelse med graviditet og barsel.

DA har på denne baggrund anmodet samtlige medlemsorganisationer under DA om at indsende oplysninger til besvarelse af ovenstående, således at der kan fremsendes et koordineret svar.

Nedenstående oplysninger omfatter svar fra følgende organisationer: DI, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Danske Malermestre, Danske Mediers Arbejdsgiverforening, Dansk Mode & Textil, Grafisk Arbejdsgiverforening, Dansk Frisørmesterforening under SAMA og TEKNIQ. Organisationernes svar er samlet i en oversigt bilagt organisationernes individuelle svar. Oversigten og svarene vedlægges til orientering.

Det skal indledningsvis oplyses, at det stadig er et fåtal af DA’s medlemsorganisationer, der har oprettet egentlige registre, hvoraf det er muligt præcist at konstatere antallet af sager – specielt de sager, der er blevet forligt, eller aldrig er blevet til en sag. Disse organisationer har forsøgt at skønne sig fra til et svar. Såfremt ministeriets høring bliver en tilbagevendende begivenhed, bør dette oplyses, således at DA og DA’s medlemsorganisationer er i stand til at besvare henvendelsen på et mere retvisende grundlag, f.eks. gennem oprettelse af registre eller lignende.

DA skal generelt bemærke, at de indgåede forlig ofte tillige indeholder stillingtagen til andre forhold, hvor man søger en samlet løsning også i beløbsmæssig henseende, der er attraktiv for alle parter. Endvidere er det kun enkelte medlemsorganisationer, der har kunnet oplyse, hvad udfaldet af sagerne beløbsmæssigt har været.

Det bemærkes i øvrigt, at ligebehandlingssager ofte bliver forligt, ligesom sager i visse tilfælde helt opgives. En sag er derfor ikke nødvendigvis lig med en adfærd i strid med lovgivningen. Baggrunden for et forlig er altid en vurdering om procesrisiko samt et ønske fra parterne om ikke at være i ”konflikt”.

Det er ikke muligt at give et reelt og retvisende indtryk af omfanget af henvendelser fra medlemmer om spørgsmål i relation til afskedigelse af gravide og barslende og ej heller om henvendelsernes indhold. Derfor er organisationerne kommet med skøn/bud på antallet.

Det er medlemsorganisationernes opfattelse, at der ikke er sket den påståede markante stigning i antallet af afskedigelsessager, som har været fremme i den politiske debat. Til eksempel kan nævnes, at DI alene i perioden fra januar 2000 til den 31. juli 2005 havde 108 rejste sager, hvorimod de to fusionerede organisationer HTS og DI sammenlagt i perioden fra den 1. august 2005 til den 31. juli 2009 alene har haft 94 rejste sager.

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående – herunder forklaringer til tal fra de enkelte organisationer – er ministeriet velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.

KONTAKT
Publiceret:
1. september 2009
LÆS MERE
Bilag til høringssvar