Dansk Arbejdsgiverforening og SALA har den 14. december 2010 svaret Beskæftigelsesrådets sekretariat i sagen om

Høring om ændring af bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse

Arbejdsmarkedsstyrelsen har lørdag den 11. december 2010 sendt et udkast til ændring af bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige til høring i BER.

DA og SALA har i den anledning følgende bemærkninger:

Efter DA og SALA’s vurdering har den konkrete udmøntning af prisloftet, således som det fremgår af bekendtgørelsesændringens § 1, en række uheldige beskæftigelsespolitiske implikationer, f.eks. at ledige, der søger at anvende deres ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, nu er i risiko for at blive henvist til at deltage i kurser uden tilstrækkelig relevans for arbejdsmarkedet.

Prisloftet på 3.500 kr. pr. uge eksklusiv moms indebærer, at ledige som led i ordningen med 6 ugers selvvalgt uddannelse ikke har mulighed for at deltage i mange af de mest jobrettede uddannelser.

Et prisloft på 3.500 kr. pr. uge rammer muligheden for deltagelse, f.eks. i certifikatkurser som buskørekort og kørsel med farligt gods, som er en helt nødvendig forudsætning for at varetage et job. Prisloftet vil ligeledes ramme lediges mulighed for at få opdateret sine kompetencer inden for nye teknologier f.eks. i form af svejsecertifikater eller digital kommunikation.

Forslaget om at udregne prisloftet baseret på antallet af timer for kurset frem for f.eks. et fast loft pr. uge betyder, at kurser, der er tilrettelagt intensivt af få dages varighed, og dermed en høj dagspris ligger over prisloftet, mens mindre intensive kurser med en længere udstrækning ligger under.

Efter DA og SALA’s opfattelse er det misvisende at skrive, at de ændrede regler er fastsat efter forhandling med Beskæftigelsesrådet.

For det første er DA og SALA i Beskæftigelsesrådet ikke enig i den valgte udmøntning af et prisloft, jf. ovenfor. For det andet er der ikke tale om, at bekendtgørelsesændringen udmønter en bemyndigelse til ministeren om nærmere at fastsætte supplerende regler.

Henvisningen til forhandling med Beskæftigelsesrådet bør derfor udgå.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
17. december 2010