Dansk Arbejdsgiverforening har den 4. februar 2011 svaret Justitsministeriet i sagen om

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af forældelsesloven (Forældelse af fordringer på erstatning eller godtgørelse i anledning af en erhvervssygdom)

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) skal oplyse, at man ikke kan støtte lovforslaget om ændring af forældelsesloven (forældelse af fordringer på erstatning eller godtgørelse i anledning af en erhvervssygdom).

DA finder, at den rejste problemstilling blev grundigt behandlet allerede under behandlingen af forældelsesloven, og der ses ikke at være fremkommet nye oplysninger, som kan ændre vurderingen af forholdene.

Således skal DA især påpege, at der forinden indførelsen af forældelsesloven oprindeligt gjaldt en forældelsesfrist på 20 år mod nu 30 år. Den 20-årige forældelsesfrist var også som udgangspunkt en absolut forældelsesfrist. Det skal således særligt bemærkes, at kun i et enkelt tilfælde med helt særlige omstændigheder tilsidesatte Højesteret den 20-årige forældelse.

Den nu foreslåede bestemmelse udvider på betænkelig vis området for Højesterets suspension af den tidligere forældelsesfrist på 20 år til en i realiteten ubestemt kreds af skadelidte. Den foreslåede lovændring begrænser sig således ikke til, at suspension af forældelsesfristen på 30 år alene omfatter en af Højesteret snæver defineret kreds af sygdomsramte.

KONTAKT
Publiceret:
18. februar 2011