Dansk Arbejdsgiverforening har den 19. december 2011 svaret EU- Specialudvalget for konkurrence, vækst og forbrugerspørgsmål i sagen om

Kommissionens rapport ”Minimizing regulatory burdens for SME´s”

DA har modtaget Kommissionens rapport om at formindske de administrative byrder for mikro-, små og mellemstore virksomheder til høring.

DA ønsker indledningsvist at kvittere positivt for Kommissionens hensigt om at begrænse de administrative byrder for virksomhederne. En styrkelse og udvikling af Europas konkurrenceevne er afgørende for, om EU kan komme styrket ud af den globale krise og fortsat sikre velfærd og fremgang for de europæiske borgere. Den danske regering skal derfor arbejde for, at eksisterende og ny EU-lovgivning og danske regler, der gennemfører disse, indebærer ingen eller så få administrative byrder for virksomhederne som muligt.

Overordnet er det DA’s vurdering, at når regler er bebyrdende for små virksomheder, så vil disse regler også være bebyrdende for store virksomheder. En regel, der ikke passerer en sådan test, er en administrativ byrde.

DA ønsker en generel lettelse af de administrative byrder for virksomhederne uanset virksomhedens størrelse og er som udgangspunkt ikke fortaler for regulering eller en politisk tilgang, der er knyttet op på virksomhedsstørrelser. De tiltag, der er oplistet i rapportens bilag, finder DA illustrerer nogle af de administrative byrder, som alle virksomheder i EU uanset størrelse, er pålignet, men DA skal bemærke, at listen over administrative byrder genereret af EU-regulering dermed på ingen måde er udtømt.

DA er fortaler for etablering af regulering, der har indtænkt en fleksibilitet, der gør, at reglerne proportionalt opleves at give samme værdi og indebære samme administrative byrde uanset virksomhedernes størrelser og branchetilhørs-forhold.

Det er også vigtigt at holde sig for øje, at en stor del af de administrative byrder skal ses i den kontekst, hvorunder de er implementeret i de respektive nationale lovgivninger, herunder hvilke håndhævelsestilgange den enkelte nationalstat vælger.

Inden for f.eks. rammedirektivets regulering af arbejdspladsvurdering er der meget store nationale forskelle i, hvilke administrative byrder implementeringen giver, og hvordan reglerne håndhæves.

En ændring af EU-reglerne inden for de nævnte områder vil derfor nødvendigvis skulle følges op af en tilsvarende national ændring. I modsat fald må det frygtes, at danske virksomheder i høj grad vil blive stillet i en ulige konkurrence i relation til f.eks. arbejdsmiljøregulering.

DA henstiller til, at regeringen har disse forhold for øje i den fortsatte proces omkring Kommissionens forslag.

KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Publiceret:
20. december 2011