Dansk Arbejdsgiverforening har den 16. januar 2012 svaret Arbejdsskadestyrelsen i sagen om

Høring om forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Forældelse af krav på erstatning for erhvervssygdom, indførelse af bødeforlæg og tekniske ændringer)

Arbejdsskadestyrelsen under Beskæftigelsesministeriet har anmodet om bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring.

DA har følgende bemærkninger til lovforslaget:

Forældelse af krav på erstatning for erhvervssygdom

Det er DA’s opfattelse, at de generelle forældelsesfrister efter forældelsesloven bør være gældende for alle krav.

DA er betænkelig ved de merudgifter arbejdsgiverne påføres ved, at en i realiteten ubestemt kreds af tilskadekomne kan rejse krav på erstatning og godtgørelse efter arbejdsskadesikringsloven.

DA finder det derfor afgørende, at der med ophævelsen af den lange forældelsesfrist ikke lempes på de gældende dokumentationskrav herunder adækvans, kausalitet m.v. ved anerkendelse af en erhvervssygdom. DA anbefaler, at det fremgår eksplicit af det lovforslag som fremsættes.

Indførelse af bødeforlæg

Ud fra et retssikkerhedsmæssigt perspektiv er det for virksomhederne afgørende, at der er en ensartet praksis for at udstede bødeforlæg.

Generelt er DA ikke positiv overfor administrative bøder, da det kan være vanskeligt at undgå selvinkriminering og afgrænsningen af de ukomplicerede sager. Her tænkes på de situationer, hvor en ansat ikke rettidigt - måske først efter at være fratrådt - vil have en arbejdsgiver til at anmelde en arbejdsskade, hvor der ikke har været vidner.

DA mener derfor, at det er en vigtig forudsætning for at udstede bødeforlæg, at den påståede overtrædelse er ukompliceret, klar og tilstrækkelig dokumenteret, og at arbejdsgiveren som modtager af bøden er indforstået med, at sagen afgøres administrativt efter de gældende principper i retsplejeloven.

DA kan ikke tilslutte sig de elementer i lovforslaget som indebærer en forhøjelse af bødeniveauet efter arbejdsskadesikringsloven. Udgiften til bødeforlæg for erhvervslivet skønnes med lovændringen til at være 2,8 mio. kr.

Efter vores opfattelse foreligger der ikke dokumentation for, at de skærpelser af bødeniveauet, som lovforslaget lægger op til, vil have nogen positiv, forebyggende effekt.

KONTAKT
Chefkonsulent
Lena Søby
33 38 92 50
lsb@da.dk
Publiceret:
17. januar 2012