Dansk Arbejdsgiverforening har den 18. april 2012 svaret EF-specialudvalget for Arbejdsmarkedet og Sociale Forhold i sagen om

Høring om udkast til forslag til direktiv om håndhævelse af udstationeringsdirektivet

Høringssvaret i pdf-format

Resumé

DA kan støtte de dele af forslaget, der vedrører øget tværnationalt myndighedssamarbejde.

DA kan ikke støtte visse andre dele af direktivforslaget, herunder forslaget om et hæftelsesansvar.

DA kan støtte den reguleringsmekanisme, som EU-Kommissionen har valgt, således at udstationeringsdirektivet ikke berøres, men at der derimod som foreslået fremsættes et selvstændigt håndhævelsesdirektiv.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Publiceret:
19. april 2012