Dansk Arbejdsgiverforening har den 25. januar 2013 svaret Ministeriet for Børn og Undervisning i sagen om

Høring over forslag til ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (Regulering af de godkendte udbyderes virksomhed, sanktioner, forsøgsvirksomhed m.v.)

Høringssvaret i Ministeriet for Børn og Undervisning har fremsendt forslag til lov om ændring arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (Regulering af de godkendte udbyderes virksomhed, sanktioner, forsøgsvirksomhed m.v.) i høring.

DA har følgende generelle bemærkninger:

DA er selvsagt imod misbrug af AMU-systemet, statens midler og de midler virksomhederne betaler til godtgørelsen, og DA finder, at der ved konstateret misbrug skal slås direkte ned der, hvor der sker et misbrug.

DA finder det væsentligt at tilkendegive en forventning om, at de af ministeriet iværksatte initiativer, nul-tolerance princippet, og den skærpede sanktionspraksis som arbejdsgiverne var med til at aftale i forbindelse med drøftelserne om bedre rammer for udbud af AMU, vil leve op til hensigten herunder give de nødvendige retningslinjer for tilsyn med udbuddet og sikre, at der bliver slået direkte ned der, hvor misbruget finder sted.

I bemærkninger til lovforslaget nævnes ’Kulegravningsrapporten’ under den aktuelle situation, som lovforslaget sigter på. DA skal i denne forbindelse tilkendegive, at DA ikke finder det relevant at skelne mellem private eller offentlige udbydere eller underleverandører. Det centrale er, at udbyderne lever op til det ansvar, der er forbundet med at være udbyder.

DA finder det afgørende for AMU-systemet, at det er et fleksibelt kursussystem som virksomhederne og medarbejderne kan bruge i opkvalificeringen til vækst og beskæftigelse.

Det er vigtigt, at indsatsen imod misbrug er proportional med omfanget af misbrug og at behovet for målrettet uddannelse hos brugerne, virksomhederne og medarbejderne, ikke indskrænkes via rigide regler.

DA finder det derfor afgørende, at der ikke iværksættes foranstaltninger, der generelt vil forringe alle virksomheders/medarbejderes mulighed for at anvende systemet. Foranstaltninger, der vil ramme den altovervejende del af brugerne/virksomhederne, der ikke misbruger systemet, vil betyde, at AMU-systemet vil blive ufleksibelt, uhensigtsmæssigt og mindre attraktivt at bruge.

I indledningen til lovforslaget anføres der, at lovforslaget skal medvirke til ”også i fremtiden smidigt at opfylde samfundets behov for efter- og videreuddannelse af faglærte og ufaglærte”. DA ønsker her kraftigt at tilkendegive et ønske om, at virksomhedernes behov for efter- og videreuddannelse bliver opfyldt via forsyningssikkerhed og øget fleksibilitet.

Herudover har DA følgende bemærkninger til lovforslaget:

I bemærkninger til lovforslaget, side 8 afsnit 2.1 om ”Vilkår for godkendelse til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser” nævnes det, at geografisk dækningsområde er et eksempel på, at det fortsat er muligt at fastsætte vilkår for de enkelte godkendelser.

DA skal anbefale at den geografiske afgrænsning helt fjernes

I bemærkninger til lovforslaget, side 10 afsnit 2.2. om ”Indgreb over for godkendelser” anføres det, at ministeren har mulighed for at fastsætte særlige vilkår for benyttelsen af godkendelsen, og at sådanne vilkår for eksempel kan bestå i begrænsning af adgangen til udlicitering til at gennemføre virksomhedsforlagt undervisning m.v.

DA skal her efterspørge klarhed over, hvilke vilkår for benyttelsen af godkendelsen ministeren kan fastsætte.

DA skal understrege, at det er centralt, at tilgangen til AMU-systemet ikke kun er en tilsynstilgang, men at hensynet til brugernes, virksomhederne og medarbejdernes behov for opkvalificering skal afspejles i tilrettelæggelsen og afholdelsen af kurser og uddannelser

I bemærkninger til lovforslaget, side 13 afsnit 2.7 om ”Krav til undervisningens afholdelse” anføres det, at ”hvis udbredelse findes at være uheldig i forhold til arbejdsmarkedsuddannelsernes formål og reguleringen af området” og som eksempel angives: ”afholdelsesformer, der uden saglig grund vinder frem som udtryk for en tendens til at tænke i tilskudsmaskiner”.

Hvis man med tilskudsmaskiner tænker på at indskrænke anvendelse af de eksisterende fleksible afholdelsesformer, vil DA fraråde dette

Endelig skal DA kvittere for muligheden for forsøgsvirksomhed, herunder en mulighed for at udvikle nye fleksible afholdelsesformer efter virksomhedernes behov og efterspørgsel.

KONTAKT
Chefkonsulent
Ann B. Poulsen
33 38 94 15
abp@da.dk
Publiceret:
28. januar 2013