Dansk Arbejdsgiverforening har den 31. maj 2013 svaret Ministeriet for Børn og Undervisning i sagen om

Høring over udkast til bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har modtaget udkast til bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i høring.

DA finder det generelt vigtigt at understrege, at i forbindelse med et eventuelt misbrug af AMU-systemet og VEU-godtgørelsen bør der slås direkte ned på de, der misbruger systemet og ikke iværksætte generelle foranstaltninger, der vil ramme den alt overvejende del af brugerne, der ikke misbruger systemet og dermed forringe alle virksomheders/medarbejderes mulighed for at anvende systemet. DA opfordrer derfor til, at begrænsningerne i adgangen til godtgørelse m.v., jf. §§ 11 og 12, indføres for en tidsbegrænset periode med henblik på en egentlig evaluering af begrænsningernes betydning for fleksibiliteten i systemet ved periodens udløb.

DA finder det afgørende, at det i forbindelse med udbetalingen af godtgørelsen til virksomhederne – VEU-godtgørelsen som virksomhederne selv finansierer over AUB-bidraget – sikres, at udbetalingen sker uden bureaukratiske hindringer eller yderligere omkostninger for virksomhederne.

DA finder det derfor nødvendigt, at VEU-godtgørelsen udbetales efter ensartede administrative retningslinjer og uden tidsmæssige forsinkelser, uanset hvilken aktør der administrerer VEU-godtgørelsen, – a-kassen eller Ministeriet for Børn og Undervisning. Sagsbehandlingen af virksomhedernes ansøgning om VEU-godtgørelse bør foregå på samme måde og inden for en fastsat administrativ sagsbehandlingstid.

DA skal derfor understrege nødvendigheden ved at foreslå, at der indføres en 8 ugers frist for udbetaling af godtgørelsen, efter ansøgningen er indgivet.

Yderligere bemærkninger til bekendtgørelsen:

I § 8, stk. 2 anføres det, at ” Godtgørelsen kan pr. dag højst udbetales med 1/5 af det beløb, der maksimalt kan udbetales for en uge, jf. stk.1”

Det er en væsentlig barriere i en række brancher, når eksempelvis et 3 dages kursus på i alt 22 timer planlægges og afholdes, så det i forhold til daglige antal timer er skævt fordelt over de 3 dage.

Virksomhederne betaler løn for de timer, deltagerne er på kursus, men godtgørelsen kan højest udbetales pr. dag som et beløb, der er 1/5 af det ugentlige godtgørelsesbeløb, selv om deltagelsen en af dagene er udover det højest fastsatte antal timer, der kan fås godtgørelse. Dette begrænser den planlægningsmæssige fleksibilitet for virksomhedernes brug af AMU.

DA ønsker derfor, at denne bestemmelse ændres eller bortfalder.

I kapitel 4 § 10, stk. 9. anføres det, at ”Ansøgning om tilskud til befordring skal indgives sammen med ansøgning om godtgørelse og kan ikke søges særskilt”.

DA ønsker at få præciseret bestemmelsen, således at det i forbindelse med at et kursus bliver flyttet til en anden adresse, og der opstår nye muligheder for at kunne få befordringsgodtgørelse, skal det præciseres, hvorledes det sikres, at der kan søges om befordring.

I kapitel 6 § 13, stk. 3 anføres det, at ”Den arbejdsløshedskasse, det uddannelsessted eller styrelsen, som ansøgningen skal indgives til, træffer afgørelse om, hvorvidt ansøgningen er rettidigt modtaget”.

DA fortolker denne bestemmelse i forlængelse af digitaliseringen af de administrative procedurer omkring VEU-godtgørelsen, at ”rettidig modtagelse” er den digitale system dato.

I forbindelse med § 12, stk. 2 om godtgørelse til uddannelser af længere varighed, skal DA henvise til efteruddannelsesudvalgene og branchernes bemærkninger til bekendtgørelsen.

I kapitel 1 § 4, stk. 2 fremgår det, at ”Beskæftigelse før og efter uddannelsesperioden skal overvejende være af samme karakter og omfang”.

DA har noteret sig, at der nu er lagt kriterier ned over beskæftigelsens karakter.

Afslutningsvis skal DA kvittere for, at det nu anføres, at uddannelsesstederne skal informere om digital ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring, og at vejledning og bistand i forbindelse hermed er vederlagsfri, idet kravet om digital ansøgning ikke bør betyde yderligere omkostninger for virksomhederne.

KONTAKT
Chefkonsulent
Ann B. Poulsen
33 38 94 15
abp@da.dk
Publiceret:
3. juni 2013